Contractes a homes

 

L´any 2016 els homes van formalitzar un total de 52.582 contractes, 7.970 d´indefinits i 44.612 de temporals. És a dir, el 15,16% dels nous contractes van ser de caràcter indefinit, un pes major al que hem vist per les dones. Aquest col·lectiu va signar el 50,65% del total de contractes generats a la comarca al llarg de l´any 2016.


Un total de 409 ocupacions primàries van generar almenys un contracte per a un home al llarg de l´any. En van ser 339 amb algun contracte indefinit i 370 amb algun contracte temporal.


En la taula 2.2 hem recollit la informació referent a les 50 ocupacions primàries amb més contractes a homes. Aquella que va generar més contractes va ser la dels cambrers assalariats amb 6.919 contractes, un 12,69% de caràcter indefinit. En segon lloc trobem la dels peons de les indústries manufactureres que només el 4,47% dels 6.826 contractes generats van ser indefinits. La dels peons dels transports de mercaderies i descarregadors va formalitzar un total de 2.063 contractes, l´11,25% dels quals indefinits (232).


També l´ocupació dels cambrers assalariats ocupà el primer lloc quant a volum absolut de contractes indefinits (878), seguit per la dels venedors de botigues i magatzems (495) i la dels peons de les indústries manufactureres. De tota manera, el més interessant, com hem anat veient, és saber quin és el grau de contractació indefinida. Així, si creuem la informació de la taula 2.2.1 amb la de la 2.2 veiem que de les 25 ocupacions amb més contractes indefinits el major pes va ser pels agents i representants comercials amb un 63,53% (263). La van seguir la dels empleats domèstics (39,38%; 102) i la dels mecànics i ajustadors de vehicles de motor (38,72%; 103). Fora d´aquestes 25 ocupacions i dins de les 50 el grau major és per la dels conductors de motocicletes i ciclomotors (32,18%; 56).


Veurem tots seguit com hi va haver ocupacions primàries en què el pes de la contractació indefinida fou major.


Abans però, constatem que hi ha hagut canvis en relació a l´any 2015. Si un any abans havíem vist que l´ocupació dels Agents i representants comercials era aquella, dins de les 50 amb més contractes, amb un major grau de contractació indefinida tant entre les dones com entre els homes, per l´any 2016 això ha canviat. Per les dones el major grau de contractes indefinits es registrà en l´ocupació de les dissenyadores de productes i peces de vestir (58,54%) i en els homes en la dels agents i representants comercials (63,53%) com un any abans.


Com avançàvem, en la taula 2.3 hem recollit els contractes per ocupacions primàries per sexe i endreçades per grans grups i grups principals d´ocupació i en què hi hem inclòs, també, el pes de la contractació indefinida per a cada col·lectiu. Això permet comparar, entre d´altres, el grau de contractació indefinida entre sexes per a una mateixa ocupació.


Així, en les ocupacions primàries que conformen el grup dels Directors i gerents veiem que la contractació indefinida va ser elevada per tots dos col·lectius, amb més contractes pels homes que per les dones i també amb un pes major pels homes (78,92%) que per les dones (65,85%). De tota manera, hi va haver ocupacions en què el pes de la contractació indefinida fou major per les dones, altres pels homes i d´altres igual.


En el gran grup d´ocupacions dels Tècnics i professionals científics i intel·lectuals el pes de la contractació indefinida fou major entre els homes (14,17%) que no pas entre les dones (12,24%). Ara bé, quan ho desglossem per grup principals, veiem que en el dels Tècnics i professionals científics i intel·lectuals de la salut i l´ensenyament el grau de contractes indefinits fou molt pobre, lleugerament superior en les dones (8,88%) que no pas pels homes (8,52%) i que fou major en els homes (23,80%) que no en les dones (22,64%) en el grup principal dels Altres tècnics i professionals científics i intel·lectuals en què el pes d´aquests contractes va ser una mica més elevat però lluny del llindar del 50%. Si bé no trobem un patró definit quant al grau de contractes indefinit el cert és que sí que sembla haver-n´hi un quant a volum de contractes depenent de l´ocupació primària. Així, dels 1.482 contractes de la dels infermers especialitzats (excepte infermers obstetricoginecològics) –una ocupació tradicionalment molt feminitzada- el 83,47% han estat per dones, dels quals només l´1,86% però han estat indefinits (23), i només l´1,63% en el cas dels homes (4).


En les ocupacions de mestres i professors, en què també habitualment la presència femenina és major, les dones han formalitzat més contractes que els homes amb graus de contractes indefinits semblants en general. Quant a la resta d´ocupacions de tècnics i professionals científics en aquelles ocupacions relacionades amb les enginyeries tècniques mecàniques, aeronàutiques, de mines, electrònics, etc…trobem un biaix cap a la contractació masculina, com en la de dissenyadors de productes i de peces de vestir i la dels  altres professionals dels treball i l’educació social el trobem cap a la femenina, amb independència del grau de contractes indefinits.


En el grup dels Tècnics i professionals de suport el grau de contractes indefinits fou molt semblant entre sexes; un 16,20% en el cas dels homes i un 12,04% en el cas de les dones, amb un volum de contractes total similar. El biaix de contractes a homes es va donar, de nou, en el cas de les ocupacions relacionades amb al construcció, l´electricitat, l´electrònica, etc. tot i que no en tots els casos suposés, també, un major índex de contractes indefinits. El biaix fou clarament femení en les ocupacions d´assistents de direcció i administratius, secretaris de centres mèdics o clíniques, animadors comunitaris, monitors d´activitats recreatives i d´entreteniment, activitats en què el grau de contractes indefinits fou minso.


En el grup dels Empleats d´oficina sense tasques d´atenció al públic un 34,38% dels contractes femenins foren indefinits i un 31,01% dels masculins. L´ocupació amb major pes de contractes indefinits a homes fou la dels empleats d´oficina de serveis de suport a la producció (62,96%) i les de pes més elevat entre les dones foren, amb un 66,67% respectivament, les dels empleats de logística i transport de passatgers i mercaderies i la dels codificadors i correctors d’impremta.


Pels Empleats d´oficina amb tasques d´atenció al públic el grau de contractació indefinida ha estat molt semblant entre homes (25,64%) i dones (26,48%), per bé que en nombres absoluts la contractació femenina va més que triplicar la masculina. La dels teleoperadors fou l´ocupació amb major grau de contractes indefinits pels homes (75%) mentre que per les dones fou la dels empleats de vendes d’apostes (54,55%).


Tres grups principals composen el gran grup d´ocupacions dels Treballadors del serveis de restauració, personals, protecció i venedors. El dels Treballadors dels serveis de restauració i comerç en què el pes de la contractació indefinida va ser semblant en tots dos sexes, lleugerament més elevat entre les dones (17,22%) que entre els homes (16,91%). Hi va haver ocupacions altament feminitzades quant al volum de contractes total com la de venedors de botigues i magatzems, per bé que no necessàriament amb percentatges més elevats de contractes indefinits. El dels Treballadors dels serveis de salut i que tenen cura de les persones el biaix cap a la contractació femenina és evident si bé, el grau de contractes indefinits fou lleugerament superior entre els homes (10,20%) que entre les dones (9,88%). En més de la meitat d´ocupacions primàries que conformen aquest grup hi va haver més contractes a dones que a homes.


Quant a l´índex de contractes indefinits, en el cas dels homes el major es va registrar en l´ocupació dels Empleats de pompes fúnebres i embalsamadors amb un 85,71%, i en les dones en la dels especialista en tractaments d’estètica, benestar i similars amb un minso, si ho comparem amb el dels homes, 35,43%. En la mateixa ocupació els homes van assolir un 53,33% de contractes indefinits.


En el grup dels Treballadors dels serveis de protecció i seguretat el biaix en contractes a homes és força evident, fet provocat, amb tota probabilitat pel perfil de les ocupacions a desenvolupar que han tingut, al llarg del temps, un alt component masculí. Els homes van formalitzar el 90,60% dels contractes d´aquest grup. Malgrat això, quan mirem els índex de contractació indefinida aquest fou major entre les dones (13,61%) que entre els homes (11,15%).

També en el grup dels Treballadors qualificats en activitats agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres fou desigual el volum de contractes per gènere –més del doble de contractes a homes que a dones- així com el grau d´indefinits, del 26,02% en els homes i del 2,56% en les dones.


També hi va haver una desproporció molt important en el grup dels Treballadors qualificats de la construcció (excepte operadors de màquines) en què el 98,38% dels contractes van ser signats per homes. Bo i això, el pes de la contractació indefinida fou major entre les dones (25,64%) que entre els homes (12,16%). Dins del mateix gran grup també fou desproporcionada la contractació per sexes en el grup dels treballadors qualificats de les indústries manufactureres en què el 76,23% dels contractes van ser signats per homes. L´índex de contractes indefinits va ser del 26,47% pels homes i del 23,54% per les dones. En la majoria d´ocupacions van ser més contractats els homes que les dones, especialment en aquelles amb un marcat perfil masculinitzat tradicionalment, com ho van ser més les dones en d´altres amb un perfil tradicionalment més feminitzat com en la dels patronistes per a productes tèxtils i de pell.


Dins dels gran grups dels Operadors d´instal·lacions i maquinària, i muntadors, en el dels Operadors d´instal·lacions i maquinària fixa, i muntadors la contractació indefinida fou semblant, quant al seu pes, en tots dos sexes; un 26,20% en el cas dels homes i un 25,74% en el cas de les dones. En aquest cas en poques ocupacions els nombre de contractes a dones va ser superior als homes. De forma clara ho foren en l´ocupació dels operadors de màquines de cosir i brodar, si bé el pes de contractes indefinits fou major entre els homes. En poques ocupacions s´assolí el 50% de contractes indefinits en tots dos sexes. Quant al grup dels Conductors i operadors de maquinària mòbil la descompensació de contractes per gènere és exagerada; el 96,87% van ser signats per homes. La contractació indefinida tingué un major pes en els homes (19,98%) que en les dones (12,68%).


Finalment, el grup de les Ocupacions elementals es descompon en dos grups principals, el dels Treballadors no qualificats en serveis (excepte transports) i el del Peons de l´agricultura, la pesca la construcció, les indústries manufactureres i els transports. En el primer cas, les dones van formalitzar més contractes que els homes i també l´índex de contractes fou major per bé que els valors foren pobres, del 18,54% i dels 15,31% respectivament. En algunes ocupacions s´observen biaixos de gènere com són la dels empleats domèstics més feminitzada i la de recollidors de residus urbans masculinitzada. En el cas dels Peons els contractes a homes van doblar als formalitzats per dones. En tots dos casos el pes de la contractació indefinida fou pèssim, però amb major gravetat en el cas de les dones en què només el 2,80% dels contractes foren indefinits.


Així doncs, quan hem considerat els 17 grups principals hem vist que, en termes generals, en 7 grups principals la contractació femenina indefinida va presentar valors majors que la masculina, i en uns altres 10 grups es va produir a la inversa. De tota manera, el més destacable són els fluixos percentatges de contractació indefinida que es van assolir en tots dos casos. Per les dones el màxim valor per superar els homes fou del 34,38% en el grup dels Empleats d´oficina sense tasques d´atenció al públic. I pels homes el 78,92% assolit en el grup dels Directors i gerents en què també, cal dir-ho, les dones assoliren un 65,85% de contractes indefinits.


 
TAULES: