CONVOCATÒRIA D’AJUTS I CONVENCIONS

FINANÇAMENT DE CIRCULANT I INVERSIÓ PER A LA INNOVACIÓ, LA INTERNACIONALITZACIÓ I LA INDUSTRIALITZACIÓ. 2019-2020

Per a la vostra informació s´ha obert la següent convocatòria. Se´n descriuen els aspectes més destacables:

– Objecte: concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant i la inversió d’actuacions per a la innovació, la internacionalització i la industrialització per als anys 2019-2020.
– Destinataris: empreses i entitats.
– Termini de presentació: des de l´endemà de la publicació de la convocatòria (08 de març de 2019) fins al 31 de desembre de 2020 o fins a exhaurir el pressupost per aquests conceptes.
– Documentació que cal aportar:

a) Memòria tècnica del projecte a finançar i, en el cas de sol·licitar un préstec per finançar circulant, una explicació breu sobre les necessitats de finançament.

b) Detall dels altres ajuts rebuts i/o sol·licitats per a les mateixes despeses elegibles.

c) Detall, si n’hi ha, dels ajuts de mínims rebuts, per a aquest projecte o qualsevol altre, en els dos exercicis fiscals anteriors i en l’exercici fiscal en curs, especificant-ne la quantia, la data d’atorgament i l’ens atorgant, i que s’inclou com a declaració annexa a la sol·licitud.
– Resolució:

Inicialment l’ICF estudiarà la sol·licitud de finançament, establirà les condicions financeres de l’operació (l’import, el termini i les garanties), analitzarà la viabilitat econòmica de l’operació i en dictaminarà l’aprovació o la denegació d’acord amb els seus criteris de caràcter financer.

La Direcció General d’Indústria serà qui resoldrà sobre l’ajut sol·licitat. El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de sis mesos, a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.
Per a accedir a la convocatòria completa, cliqueu en el següent enllaç:

http://normativa.infocentre.es/sites/normativa.infocentre.es/files/noticies/20275302.pdf


Podeu dirigir-vos al Servei d’Emprenedoria del Consell Comarcal del Maresme en cas de desitjar més informació.