Convocatòria de la línia de suport Ajudes per a la rehabilitació d’edificis públics (PIREP Local- Línia 2- Next Diba) i activar els seus recursos específics associats, en el marc del Programa específic Next DIBA (exp. núm. 2022/0010027)

Núm: 24/2022Data: 4 de maig de 2022Tema: Ajuts
Àrea: Next Generation
Assumpte: Convocatòria de la línia de suport Ajudes per a la rehabilitació d’edificis públics (PIREP Local- Línia 2- Next Diba) i activar els seus recursos específics associats, en el marc del Programa específic Next DIBA (exp. núm. 2022/0010027)
BOPB: 02/05/2022
Anunci: Aprovació la convocatòria de la línia de suport Ajudes per a la rehabilitació d’edificis públics (PIREP Local- Línia 2- Next Diba)

CONVOCATÒRIA NEXT-DIBA

CONVOCATÒRIES NEXT GENERATION – ACTIVES I PENDENTS


DIPUTACIÓ DE BARCELONA
 
WEB
Entitats beneficiàries: :

Entitats locals
Sol·licitud: A través del portal de tràmits
 
TRÀMITS
 

INFOGRAFIA RECURSOS
Presentació sol·licituds:
a través TRÀMITS

Informació:
 
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCAL
Coordinació d’Estratègia Corporativa i Concertació Local
Rambla de Catalunya, 126, 5a planta
Edifici Can Serra
08008 Barcelona
 
Telèfon: 934 022 209
 
e-mail: ds.cooperacio@diba.cat
 
Termini sol·licitud Recurs tècnic:
 
20/05/2022- Assessorament procedimental en fase de sol·licitud.
 
Termini de presentació de sol·licituds convocatòria Ministeri:
 
09/06/2022- convocatòria Ministeri
 
Bases i convocatòria: https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/11/pdfs/BOE-A-2022-3851.pdf
 
Infografia: https://www.mitma.gob.es/recursos_mfom/paginabasica/recursos/infografia_pirep_3_v3_1.pdf
Objecte: Recurs tècnic convocatòria Next-DIBA- Assessorament procedimental en fase de sol·licitud.

Convocatòria Ministeri:
Descripció: ajuts per a la rehabilitació d’edificis la titularitat dels quals correspongui a les Entitats Locals i que estiguin o vagin a estar destinats a un ús públic, amb exclusió d’ús residencial habitatge públic (en tots els seus règims), i mantenir-lo destinat, almenys durant els propers vint anys, a ús públic.
 
També podran ser beneficiaris d’aquesta convocatòria aquells edificis de titularitat pública que, estant en desús en el moment de la publicació d’aquesta convocatòria, siguin destinats a ús públic una vegada finalitzada la rehabilitació durant un termini mínim de vint anys.
 
Els edificis han de tenir una data de construcció anterior a 1 de gener de 2009.
 
Les actuacions que siguin objecte de finançament han de tenir un caràcter integrat, en el sentit definit per l’Agenda Urbana Espanyola (AUE), i respondre als criteris de sostenibilitat, inclusió i qualitat estètica previstos per la Nova Bauhaus Europea.
 
Tipus d’actuacions:
 
Actuacions tipus A. Intervencions encaminades a la millora de l’eficiència energètica dels edificis públics, amb coeficient de contribució climàtica del 100 % (d’acord amb allò que preveu l’annex VI del Reglament (UE) núm. 2021/241).
 
Queden expressament excloses d’aquest grup aquelles actuacions que suposin la substitució, ús o instal·lació d’equips tèrmics que utilitzin combustible d’origen fòssil.
 
Actuacions tipus B. Les intervencions destinades a millorar la sostenibilitat ambiental en matèria d’aigua, ús de materials, gestió de residus, adaptació al canvi climàtic i protecció de la biodiversitat, amb coeficient de contribució climàtica del 40 %.
 
Actuacions de tipus C. Les intervencions orientades a millorar l’accessibilitat. Les que eliminin barreres i millorin l’accessibilitat física, cognitiva i sensorial.
 
Actuacions de tipus D. Les intervencions destinades a millorar l’habitabilitat.
 
Actuacions tipus E. Les intervencions encaminades a la millora en la conservació dels edificis.
 
Horitzó temporal:
 
a) Línia 1. Edifici a rehabilitar la recepció d’obra del qual, sense observacions ni objeccions, tingui lloc com a màxim el 30 de setembre de 2024.
 
b) Línia 2. Edifici a rehabilitar la recepció d’obra del qual, sense observacions ni objeccions, tingui lloc com a màxim el 31 de març de 2026.
 
Les actuacions de la Línia 2 hauran de complir almenys dos dels paràmetres següents:
 
Que el cost total de l’obra projectada (entès com la suma del cost de les actuacions tipus A, B, C, D i E), sense impostos, sigui igual o superior a 500.000 euros.
Que la superfície, mesurada en m2 construïts, en què s’intervindrà superi els 1.000 m2. En cas que la intervenció afecti només a les façanes, s’haurà de computar únicament la superfície sobre rasant. De la mateixa manera, en el cas de substitució de fusteries, aïllament de coberta, substitució o millora dels sistemes de climatització, etc., cal computar la superfície afectada per aquestes obres.
Que el grau d’intervenció de l’actuació sigui igual o superior a 500 euros/m2, considerant el cost total de l’obra sense impostos respecte de la superfície total rehabilitada.
Òrgan convocant: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.
 
Termini per a la presentació de les sol·licituds:
 
Línia 1: 45 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria. Tancament de la convocatòria el 25 d’abril de 2022.

Línia 2: 90 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de la convocatòria. Tancament de la convocatòria el 9 de juny de 2022.

Beneficiaris: les entitats locals, entenent com a tals els municipis, amb independència de la seva grandària i població, les diputacions provincials, els cabildos i consells insulars que siguin titulars d’un immoble que compleixi les condicions exigides per aquesta convocatòria.
 
Cada entitat local podrà presentar un nombre màxim de sol·licituds tenint en compte els llindars de població segons les xifres oficials del Padró referides a 1 de gener de 2020 i a la Línia d’actuacions de què es tracti:
 
Més de 50.000 habitants i capitals de província: 2 sol·licituds per a la línia 1 i 3 sol·licituds per a la línia 2.
Entre 20.000 i 50.000 habitants i diputacions, cabildos o consells: 1 sol·licitud per a la línia 1 i 2 sol·licituds per a la línia 2.
Menys de 20.000 habitants, 1 sol·licitud per a la línia 1 i 1 sol·licitud per a la línia 2.

Tipus de convocatòria: per concurrència competitiva

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15