Convocatòria de subvencions per fomentar la identificació i l’esterilització dels animals de companyia i els serveis veterinaris externs en els municipis de menys de 10.000 habitants, per a l’any 2022 (ref. BDNS 621814).

Núm: 23/2022Data: 3 de maig de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Convocatòria de subvencions per fomentar la identificació i l’esterilització dels animals de companyia i els serveis veterinaris externs en els municipis de menys de 10.000 habitants, per a l’any 2022 (ref. BDNS 621814).
DOGC: 8657, de 29/04/2022
Resolució: ACC/1173/2022, de 19 d’abril
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES  

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
 
WEB

 
Entitats beneficiàries: : (vegeu base reguladora 3)
Per a les actuacions previstes a la base 2.1.1:
·          Ens locals que tinguin la competència sobre les actuacions per a les quals se sol·licita la subvenció i tinguin el cens d’animals de companyia establert en l’article 14.2 del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals, en el sistema informàtic de gestió única del Registre general d’animals de companyia mitjançant l’aplicació ANICOM.
·          Les entitats (associacions i fundacions) que estiguin inscrites en el Registre d’associacions de protecció i defensa dels animals.
Per a les actuacions previstes a la base 2.1.2:
·          Els ajuntaments dels municipis de menys de 10.000 habitants que no disposin de personal veterinari propi.
·          Els consells comarcals i les entitats locals supramunicipals a qui els ajuntaments indicats a la base 3.2.1 hagin cedit les competències d’inspecció i vigilància previstes a l’article 41 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril.
Sol·licitud: per mitjans telemàtics a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
TRAMITAR SUBVENCIÓ
 
Manual formulari de sol·licitud

Presentació sol·licituds:
amb documentació

Informació:
 
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural
Carrer de Provença, 204-208
08036- BARCELONA
Telèfon: 93  495 80 00
dgpamn.accioclimatica@gencat.cat
 
Termini presentació de sol·licituds:


30/05/2022
Objecte: fomentar la identificació i esterilització dels animals de companyia, entenent com a tals gossos, gats i fures, amb la finalitat de disminuir-ne l’abandonament i, d’altra banda, donar suport a la contractació de professionals veterinaris col·legiats per a la realització d’actuacions d’inspecció i vigilància, assessorament tècnic i suport relatives a animals de companyia o al control de nuclis zoològics en municipis de menys de 10.000 habitants, quan no disposin de personal veterinari propi.

Actuacions subvencionables (vegeu la base reguladora 2 i l’apartat 6 de la convocatòria)

Dues línies d’actuacions:

Línia 1: actuacions d’identificació i esterilització d’animals de companyia corresponents a:

a) Actuacions d’identificació i esterilització d’animals de companyia que estiguin en un centre d’acollida inscrit al Registre de nuclis zoològics de Catalunya.
b) Actuacions d’identificació i esterilització de gats que formin part d’una colònia controlada, entenent com a tal la localització autoritzada per l’ens local en què viuen de manera habitual un grup de gats no socialitzats amb els éssers humans.
c) Actuacions d’identificació i esterilització d’animals de companyia mitjançant campanyes promogudes per ens locals o entitats de protecció i defensa dels animals adreçades a la població.

Línia 2: contractació de professionals veterinaris col·legiats per a la realització d’actuacions d’inspecció i vigilància, assessorament tècnic i suport relatives a animals de companyia o al control de nuclis zoològics en municipis de menys de 10.000 habitants que no disposin de personal veterinari propi. La contractació la pot fer l’ajuntament mateix o bé el consell comarcal o l’entitat local supramunicipal a qui l’ajuntament hagi cedit les competències d’inspecció i vigilància.

La identificació dels animals de companyia en les actuacions previstes a la base 2.1 s’ha de fer mitjançant la implantació de microxips normalitzats d’acord amb la norma ISO 11784 i els procediments d’esterilització són l’ovariectomia, histerectomia o ovariohisterectomia en femelles i la vasectomia o orquiectomia en mascles.

*Les actuacions subvencionables i el període d’execució d’aquestes s’indiquen en la convocatòria corresponent. (vegeu l’apartat 6 de la convocatòria)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15