Convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a les administracions públiques de Catalunya per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (ref. BDNS 622297).

Núm: 22/2022Data: 3 de maig de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat i medi ambient
Assumpte: Convocatòria per a la concessió de subvencions destinades a les administracions públiques de Catalunya per a la investigació i recuperació de sòls de la seva propietat que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut (ref. BDNS 622297).
DOGC: 8655, de 27/04/2022
Resolució:
ACC/1182/2022, de 19 d’abril
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES  

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
 
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
WEB

 
Entitats beneficiàries:
(vegeu base reguladora 2)
 
administracions públiques de Catalunya que tinguin la titularitat dels sòls que es veuen afectats per indicis de contaminacions puntuals o per abocaments de residus industrials per causant desconegut.
Sol·licitud: per mitjans telemàtics a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
 
document de justificació de la subvenció normalitzat (model JUST/SOLS 22)
Presentació sol·licituds:
amb documentació (vegeu la base reguladora 3 i 7)

Informació:
 
AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA
Carrer de Provença, 204
08036- BARCELONA
Telèfon: 935 673 300
 
Termini presentació de sol·licituds:


27/07/2022
Objecte: donar suport econòmic a les administracions públiques de Catalunya i, en el marc de la normativa en matèria de contaminació del sòl vigent, promoure les tasques d’investigació, la prevenció i la recuperació del sòl, de caràcter públic, afectats per contaminació d’origen puntual i per abocaments de residus industrials. Igualment es persegueix fomentar la recerca, el desenvolupament i la innovació en processos de descontaminació de sòls, mitjançant actuacions encaminades a la seva restauració.

Aquesta línia de subvenció inclou les següents accions:

a) Sòls contaminats: accions que promoguin les tasques d’investigació, la prevenció i la recuperació del sòl afectats per contaminació d’origen puntual.
S’entendrà per contaminació d’origen puntual tota aquella contaminació provinent del món industrial i de serveis

b) Abocament de residus industrials: accions que promoguin la retirada i sanejament, si s’escau, dels indrets on hi ha abocats residus industrials.
 
Els sòls han de ser propietat de les administracions públiques de Catalunya que sol·liciten la subvenció, i la contaminació o abocament de residus no han de tenir un causant conegut o al qual es puguin imputar les accions objecte d’aquesta subvenció, d’acord amb el règim de responsabilitat establert a l’article 19 del text refós de la Llei de reguladora dels residus, aprovat pel Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (principi de “qui contamina paga”).

S’entén per causant desconegut qualsevol persona jurídica o física desconeguda o desapareguda o insolvent.

La destinació posterior del sòl s’haurà d’emmarcar dins dels usos d’interès públic, d’acord amb les competències del titular del sòl.

(Vegeu la base reguladora 1)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15