Convocatòria de subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000) (ref. BDNS 610930).

Núm: 6/2022Data: 1 de març de 2022Tema: Ajuts
Àrea: sostenibilitat – medi ambient
Assumpte: convocatòria de subvencions a atorgar a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents, en execució del Programa de rehabilitació energètica per a edificis existents en municipis de repte demogràfic (Programa PREE 5000) (ref. BDNS 610930).

DOGC :
8610, de 21/02/2022
Resolució:
ACC/344/2022, de 16 de febrer

CONVOCATÒRIA


BASES REGULADORES

Organismes:
Institut Català d’Energia (ICAEN)
INFO-WEB
Entitats beneficiàries: vegeu l’aparta 3 de la convocatòria
 
3.1 Les persones físiques o jurídiques de naturalesa privada o pública que siguin propietàries d’edificis existents destinats a qualsevol ús.
 
3.2 Les comunitats de propietaris o les agrupacions de comunitats de propietaris d’edificis residencials amb ús d’habitatge constituïdes d’acord amb l’article 5 de la Llei 49/1960, de 21 de juliol, de propietat horitzontal, o legislació autonòmica corresponent.
 
3.3 Els propietaris que de manera agrupada siguin propietaris d’edificis, reuneixin els requisits que estableix l’article 396 del Codi Civil i no haguessin atorgat el títol constitutiu de Propietat Horitzontal.
 
3.4 Les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis que acreditin aquesta condició mitjançant contracte vigent a llarg termini amb la propietat que els atorgui facultat expressa per escometre les obres de rehabilitació objecte de l’actuació a incloure en el Programa.
 
3.5 Les empreses de serveis energètics (ESE) o els proveïdors de serveis energètics definits al Reial decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es transposa la Directiva 2012/27/UE del Parlament Europeu i de Consell, de 25 d’octubre, relativa a l’eficiència energètica, per la qual es modifiquen les directives 2009/125/CE i 2010/30/UE i es deroguen les directives 2004/8/CE i 2006/32/CE, pel que fa a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i auditors energètics i promoció de l’eficiència del subministrament d’energia. Per poder ser beneficiàries, hauran d’actuar d’acord amb el contracte que tinguin establert amb la propietat; dur a terme les inversions incloses en alguna de les tipologies d’actuacions recollides al Reial decret esmentat i en aquesta convocatòria, i acreditar la seva actuació com a empresa de serveis energètics i la inversió realitzada.
 

3.6 Les entitats locals d’acord amb l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’agost, reguladora de les bases de règim local, i el sector públic institucional de qualsevol administració pública a què es refereix l’article 2.2 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
 
3.7 Les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia segons la definició de la Directiva 2018/2001 del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre, relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables, i de la Directiva 2019/944 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny, sobre normes comunes per al mercat interior de l’electricitat i per la qual es modifica la Directiva 2012/27/UE, respectivament; i les incloses a l’article 4 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, pel qual s’aproven mesures en matèria d’energia i en altres àmbits per a la reactivació econòmica.
 
3.8 Els ajuntaments, les diputacions provincials o les entitats locals equivalents i les mancomunitats o agrupacions de municipis catalans, i qualsevol organisme públic i entitat de dret públic vinculats o dependents de les administracions públiques esmentades i de la Generalitat, podran accedir a la condició de destinataris últims dels ajuts per promoure i gestionar la realització d’actuacions de rehabilitació energètica com a representants d’agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, propietàries d’edificis que, tot i no tenir personalitat jurídica, puguin dur a terme l’execució de les actuacions subvencionables corresponents previstes per aquest reial decret, les quals hauran de de complir, en tot cas, el paràgraf segon de l’article 11.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.
 
Sol·licitud:
Ens locals: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
 
 
Altres: Vegeu l’apartat 9.2 de la convocatòria

 

Presentació sol·licituds:
amb documentació (vegeu l’apartat 9.3 de la convocatòria)

Informació:
 
Institut Català d’Energia (ICAEN)
Divisió de Gestió Energètica
Carrer del Foc, 57, 08038 Barcelona
Tel. 93 553 61 00
 
Termini presentació de sol·licituds:


finalitza quan s’esgoti el pressupost disponible o, com a màxim, el 31 de desembre de 2023
GUIA DEL PROGRAMA D’AJUTS
 
Les actuacions subvencionables hauran de realitzar-se, necessàriament, en edificis o habitatges que es trobin ubicats en qualsevol dels municipis de repte demogràfic (municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seves entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants).

Usos dels edificis complets existents (opció A de les bases reguladores):
a) Edificis d’habitatge unifamiliar;
b) Edificis de tipologia residencial col·lectiva d’habitatge;
c) Edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.) (article 2.1 de la Llei 38/1999, d’Ordenació de l’Edificació (LOE).
Requisits de les actuacions:
Assolir una reducció del consum d’energia primària no renovable mínim del 30% respecte a la situació de partida (certificat d’eficiència energètica de l’edifici existent).
Millorar la qualificació energètica total de l’edifici en, com a mínim, una lletra mesura en l’escala d’emissions de diòxid de carboni (kg CO2 / m2 any). Aquest criteri no serà d’aplicació en els següents casos:
a) Quan l’edifici acrediti tenir una qualificació energètica A i es proposin mesures de millora; ajuda addicional serà la corresponent a la lletra A.
b) Quan l’edifici no compti amb un procediment per a la seva qualificació energètica, s’haurà de reduir el seu consum d’energia primària no renovable a un 30% per cent com a efecte equivalent a la millora d’una lletra.

Tipologies de les actuacions:
a) Millora de l’eficiència energètica de l’envoltant tèrmica.
b) Millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària.
Els ajuts concedits a aquells destinataris finals que siguin empreses o desenvolupin activitat comercial o mercantil, i els sigui aplicable la normativa d’ajuts d’estat, per a la realització d’inversions destinades a mesures d’eficiència energètica i per a la promoció de l’energia procedent de fonts renovables, estaran sotmeses als requisits i límits que estableix el Reglament (UE) 651/2014 de la Comissió.​

No seran actuacions subvencionables: Les realitzades en edificis de nova construcció ni les ampliacions (superfície o volum)ni el canvi d’ús de l’edifici.
Exigències DNSH (Do Not Significant Harm) per a tot tipus d’edificis
Com a mínim el 70% (en pes) dels residus de construcció i demolició no perillosos generats en el lloc de construcció es prepararà per a la reutilització, reciclatge i valorització (article 8 de la Llei 22/2011, de residus i sòls contaminats i amb el Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE).
Limitar la generació de residus en els processos relacionats amb la construcció i demolició (Protocol de gestió de residus de construcció i demolició de la UE).
Els components i materials de construcció utilitzats no contindran amiant ni substàncies molt preocupants (llista de substàncies de l’annex XIV de l’ Reglament (CE) nombre 1907/2006, relatiu al registre, l’avaluació, l’autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH)).Si es produeixin residus d’amiant, caldrà justificar el seu tractament (notificació prèvia del trasllat al gestor de residus i els documents d’identificació dels trasllats de residus associats a aquests moviments, Reial Decret 553/2020).
Estudi de Gestió de Residus (apartat 11 lletra c) de l’article 17 signat per tècnic competent, o, si no declaració responsable signada pel representant de l’beneficiari en el qual es compromet a complir i aportar tota la documentació necessària per justificar el compliment del que indica l’apartat 11 lletra c) de l’article 17.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15