Convocatòria de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals (SOC-Projectes Innovadors) (ref. BDNS 612246).

Núm: 8/2022Data: 9 de març de 2022Tema: Ajuts
Àrea: ocupació – treball
Assumpte: Convocatòria de subvencions destinades al Programa de projectes innovadors i experimentals (SOC-Projectes Innovadors) (ref. BDNS 612246).
DOGC: 8617, de 18/02/2022
Resolució: EMT/500/2022, de 18 de febrer
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES 
Organismes:
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL

SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
WEB
Entitats beneficiàries: : (vegeu la base reguladora 3)
a) Els ajuntaments i consells comarcals de Catalunya i els seus organismes autònoms i les entitats amb competència en matèria de promoció de l’ocupació i desenvolupament local, dependents o vinculades a aquells, que representen municipis de més de 20.000 habitants.
b) Les entitats jurídiques de creació voluntària d’àmbit supramunicipal amb participació majoritària per part d’administracions públiques amb competències en promoció de l’ocupació i desenvolupament local, constituïdes d’acord amb el que estableix el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que abastin un territori de més de 10.000 habitants.
Aquestes entitats locals hauran d’haver obtingut anteriorment una subvenció en el marc del Programa de suport i acompanyament a la Planificació estratègica, que convoca anualment el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. 
Sol·licitud: per mitjans telemàtic a través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 

EACAT

Presentació sol·licituds: amb documentació (vegeu la base reguladora 10 i 11)

Informació:
SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
 
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
 
Contacte: programes.pdl.soc@gencat.cat 
Termini presentació de sol·licituds:


14 d’ abril de 2022
Objecte: donar resposta a les necessitats específiques del territori amb intervencions que afavoreixin la innovació en el desenvolupament local, l’activitat dels sectors productius estratègics del territori i l’ocupació; i que siguin demostratives i transferibles tant a d’altres territoris com al disseny d’altres programes ocupacionals i de desenvolupament local del SOC.
Amb aquest objectiu, el SOC dona suport a les entitats locals amb lideratge territorial en l’àmbit de l’ocupació i el desenvolupament local per a la implementació de plans d’execució anual de caràcter integrat, que combinin projectes innovadors i experimentals en el marc dels dos programes següents:
Programa d’Innovació en l’Ocupació.
Programa d’Innovació en el Teixit productiu.
Ateses les importants novetats introduïdes en el Programa, es recomana a les entitats interessades que, a banda de consultar la normativa reguladora (Ordre de bases, Ordre de modificació i Resolució de la convocatòria), llegiu atentament la ‘Guia de prescripcions tècniques del Programa‘.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15