Convocatòria  de subvencions per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic per a l’any 2022 (ref. BDNS 619764).

Núm: 20/2022Data: 13 d’abril de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria  de subvencions per a inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic per a l’any 2022 (ref. BDNS 619764).
DOGC : 8647- 13/04/2022
Resolució: CLT/1030/2022, de 5 d’abril
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació
 
BASES ESPECÍFIQUES

Organismes:
DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
WEB
Entitats beneficiàries: :
(vegeu BE apartat 2)

els municipis de Catalunya de menys de 30.000 habitants segons les dades oficials del padró municipal en el moment de presentar la sol·licitud, i les comarques de Catalunya.
Sol·licitud:
A través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
 
Presentació sol·licituds:
mitjançant la plataforma digital EACAT amb documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 8 i BE 6)

Informació:
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001  Barcelona
 
Tel. 93 316 28 47
Termini presentació de sol·licituds:


03/05/2022 (fins les 14:00h)
Objecte: promoure la defensa i conservació del patrimoni arqueològic i paleontològic català mitjançant subvencions a municipis i comarques per a inversions que constin en un programa anual d’inversions en la gestió del patrimoni arqueològic i paleontològic en el seu àmbit territorial.

Despeses subvencionables (vegeu modificació BE apartat 5)

·         Es considera despesa subvencionable la que està directament relacionada amb les actuacions que cal fer als jaciments que descriu la base 3.1.c) per a la gestió del patrimoni arqueològic o paleontològic.
·         Són subvencionables les despeses relatives a intervencions arqueològiques o paleontològiques realitzades en aquests jaciments, sempre que es tracti d’intervencions preventives, d’acord amb l’article 14 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, i sempre que es facin l’any natural de concessió de la subvenció.
·         Són subvencionables les despeses corresponents a obres per a la visitabilitat dels jaciments i el manteniment d’instal·lacions vinculades al programa anual d’inversions en la gestió del patrimoni arqueològic o paleontològic, incloent-hi les accions conduents a millorar la seguretat i l’accessibilitat, així com les anàlogues a aquestes, sempre que es facin en el jaciment i en el seu espai immediat.
·         En queden excloses les despeses relatives a moviments de terres i a intervencions arqueològiques o paleontològiques integrades en un projecte de recerca o que siguin d’urgència, d’acord amb els articles 6 i 19 del Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic, respectivament.
·         En queden excloses les despeses derivades d’actuacions no vinculades directament als jaciments i els seus entorns immediats.
·         No s’aplica la base general 6.5 referent a les despeses generals o indirectes i, per tant, no són subvencionables.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15