Convocatòria  de subvencions per al finançament del Programa per promoure l’emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de preacceleració) (ref. BDNS 620093).

Núm: 19/2022Data: 13 d’abril de 2022Tema: Ajuts
Àrea: empresa i treball
Assumpte: Convocatòria  de subvencions per al finançament del Programa per promoure l’emprenedoria territorial especialitzada (Programa primer de preacceleració) (ref. BDNS 620093).
DOGC: 8646 de data 12/04/2022
Resolució:
EMT/1016/2022, de 4 d’abril

CONVOCATÒRIA


BASES REGULADORES

Organismes:
Departament d’Empresa i Treball
 
WEB
Entitats beneficiàries: :
(vegeu la base reguladora 3)

a) Els ajuntaments, els consells comarcals o els seus ens vinculants o dependents; les mancomunitats de municipis i els consorcis locals de Catalunya.

b) Les associacions i les fundacions, així com altres institucions sense finalitat de lucre, degudament constituïdes, amb seu a Catalunya.

c) Les universitats de Catalunya.

d) Les escoles de negoci de Catalunya.

Sol·licitud:
A través de la plataforma de l’extranet de les administracions catalanes.
 
EACAT
 
Presentació sol·licituds: amb formulari normalitzat dins la plataforma EACAT

Informació:
 
Departament d’Empresa i Treball
Passeig de Gràcia, 129. (08008 Barcelona)
 
Telèfon: 93 476 72 51
 
Termini presentació de sol·licituds:


27/04/2022
Objecte: regular la concessió de les subvencions públiques per a l’impuls i el suport de l’emprenedoria a Catalunya, Programa Emprèn Cat.

(Vegeu la base reguladora 1)

Els objectius generals d’aquest Programa són:

a) Incidir en la transcendència que tenen les empreses basades en la innovació i la tecnologia, i en la necessitat de promoure actuacions públiques per impulsar la seva creació i creixement.
b) Fomentar l’aparició d’aquest tipus d’empreses.
c) Promoure unes especialitzacions territorials basades en fortaleses i oportunitats.
d) Estendre a tot Catalunya l’efecte del concentrador tecnològic (hub) de referència global que suposa Barcelona, a concentració d’empreses basades en la innovació i la tecnologia.
e) Aconseguir una Catalunya més competitiva en la carrera global per l’emprenedoria i la tecnologia.

L’objectiu específic és impulsar, arreu del territori de Catalunya, diferents programes d’emprenedoria especialitzada per a la creació d’empreses basades en la innovació i la tecnologia, i orientades al creixement ràpid, que:

a) Es focalitzin en uns àmbits molt concrets, molt especialitzats i diferenciats.
b) Utilitzin una palanca, una plataforma d’impuls de les propostes emprenedores.
c) Es basin en formació i mentoria.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15