Convocatòria de subvencions per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya per a l’any 2022 (ref. BDNS 625958).

Núm: 27/2022Data: 26 de maig de 2022Tema: Ajuts
Àrea: cultura
Assumpte: Convocatòria de subvencions Subvencions per al funcionament i les activitats dels museus de Catalunya per a l’any 2022 (ref. BDNS 625958).
DOGC : 8669- 17/05/2022
Resolució:
CLT/1423/2022, de 9 de maig
 
CONVOCATÒRIA

BASES GENERALSModificació
 
BASES ESPECÍFIQUESModificació

  DEPARTAMENT DE CULTURA
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
WEB
Entitats beneficiàries: :
(Base Específica 2)
a) Els ens locals de Catalunya i els organismes que en depenen.
b) Els consorcis locals amb domicili a Catalunya.
c) Les persones físiques, les fundacions i les altres entitats privades sense ànim de lucre que tinguin domicili a Catalunya
Sol·licitud: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
Presentació sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT amb model normalitzat, documentació adjunta. (vegeu la base reguladora 8 i BE 6)

Informació:
 
OFICINA DE SUPORT A LA INICIATIVA CULTURAL
Carrer del Portal de Santa Madrona, 6
08001  Barcelona
 
Tel. 93 316 28 47
 
Termini de presentació de sol·licituds:
 
 
7 de juny del 2022 (fins les 14:00h)
Objecte: donar suport als museus de Catalunya per portar a terme l’activitat museística, d’acord amb la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus. S’entén per activitat museística la pròpia per a l’acompliment de les funcions del museu; és a dir, la reunió, protecció, conservació, estudi i exhibició de béns culturals; la difusió del coneixement per a la recerca i l’ensenyament, i la constitució del museu com a espai per a la participació cultural, lúdica i científica dels ciutadans.
Requisits, condicions i incompatibilitats(vegeu tota la Base específica 3)
Per poder optar a les subvencions, a banda dels requisits i de les condicions que preveu la base general 4, s’han de complir els requisits següents:
a) Ser titular de museus inscrits al Registre de Museus de Catalunya.
b) Tenir prevista la realització de les activitats que es descriuen a la base 1 durant l’any natural de concessió de la subvenció.
c) Haver lliurat a la direcció general competent en matèria de museus la documentació següent:
c.1) La còpia de seguretat actualitzada de la documentació dels fons, en compliment del que disposa l’article 15.2 del Decret 35/1992, de 10 de febrer, de desplegament parcial de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus.
c.2) El qüestionari del Registre de Museus de Catalunya actualitzat l’any de publicació de la convocatòria.

El lliurament d’aquests documents s’ha de fer abans que finalitzi el termini per presentar sol·licituds.
 
Despeses subvencionables(vegeu la Base específica 3)

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15