Convocatòria del Programa específic Next DIBA

Núm: 13/2022Data: 6 d’abril de 2022Tema: Ajuts
Àrea: Next Generation
Assumpte: Convocatòria del Programa específic Next DIBA en relació a les convocatòries dels fons Next Generation EU d’interès per al món local.
BOPB: 04/04/2022
Anunci: Aprovació del Programa específic Next DIBA (exp. núm. 2022/0003795)

CONVOCATÒRIA NEXT-DIBA

CONVOCATÒRIES NEXT GENERATION – ACTIVES I PENDENTS

Organismes:
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
 
WEB
Entitats beneficiàries:

a. Amb caràcter preferent, els ajuntaments dels municipis de la província de Barcelona.

b. També poden ser destinataris els consells comarcals de la província de Barcelona.
Sol·licitud: A través del portal de tràmits
 
TRÀMITS
 
INFOGRAFIA RECURSOS
 
Presentació sol·licituds: a través TRÀMITS

Informació:
DIRECCIÓ DE SERVEIS DE COOPERACIÓ LOCAL
Rambla de Catalunya, 126, 5a planta
Edifici Can Serra (08008 Barcelona)
Telèfon: 934 022 209
e-mail: ds.cooperacio@diba.cat
Termini presentació de sol·licituds:
RECURS TÈCNIC
 
Els ens locals han de presentar la sol·licitud d’assessorament a la Diputació de Barcelona fins a quatre setmanes abans de la finalització del termini de presentació de sol·licitud de la convocatòria corresponent del Govern de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya o de qualsevol altra entitat o organisme que promogui aquest tipus de convocatòries.
Objecte: convocar els recursos que s’indiquen en aquest acord, els quals tenen caràcter permanent mentre el Programa específic Next DIBA resti vigent i no requereixen d’activació ni de convocatòria expresses amb cada línia de suport que s’aprovi en el marc del present Programa, en els termes del seu règim regulador:

 • Assessorament integral en fase de sol·licitud per a ajuntaments de fins a 2.000 habitants. Aquest assessorament se centra en acompanyar els ens locals en el procés de preparació de la sol·licitud d’acord amb les diverses convocatòries de subvencions, i pot comprendre des de la verificació que la sol·licitud conté la totalitat de la documentació exigida, fins a l’elaboració de la memòria de sol·licitud sempre i quan es disposi d’una base documental tècnica prèvia completa.

• Assessorament procedimental en fase de sol·licitud per a ajuntaments de fins a 5.000 habitants. Aquest assessorament se centra en acompanyar els ens locals en el procés de preparació de la sol·licitud d’acord amb les diverses convocatòries de subvencions, i comprèn la verificació que la sol·licitud conté la totalitat de la documentació exigida.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15