Convocatòria  per a la concessió d’ajuts en el marc del Programa sectorial Renovables 2030, de suport a inversions locals pel clima.

Núm: 14/2022Data: 6 d’abril de 2022Tema: Ajuts
Àrea: Medi Ambient
Assumpte: Convocatòria  per a la concessió d’ajuts en el marc del Programa sectorial Renovables 2030, de suport a inversions locals pel clima.
BOPB: 04/04/2022
Anunci:
Aprovació del Programa sectorial Renovables 2030, de suport a inversions locals pel clima (exp. núm. 2022/0005135)

CONVOCATÒRIA
Organismes:
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
 WEB
Entitats beneficiàries:
 · Els ajuntaments de la província de Barcelona, a excepció de l’Ajuntament de Barcelona, la relació amb el qual es vehicula a través del conveni de col·laboració subscrit en data 17 de desembre de 2020.

· Els ens supramunicipals de la província de Barcelona que acreditin tenir competències en la gestió dels residus i/o en el cicle de l’aigua, i que realitzin les inversions objecte del Programa. a les infraestructures d’aquests àmbits.
Sol·licitud: A través del portal de tràmits
 
TRÀMITS
 
Cal presentar el formulari I1-003-20
 
 
Presentació sol·licituds: a través TRÀMITS. Amb Memòria de sol·licitud, model formulari I1-003-20

Informació:
Gerència de Serveis de Medi Ambient
C/ Comte d’Urgell, 187
Edifici del Rellotge, 2a planta (08036 Barcelona)
 
Telèfon: 934 022 485
e-mail: gs.media@diba.cat
 
Termini presentació de sol·licituds:
en qualsevol moment dels períodes següents:
 
Any 2022 Des del dia següent a la publicació de l’aprovació del Programa fins al 30 de novembre de 2022
 
Any 2023 Des del 2 de gener de 2023 fins al 31 d’octubre de 2023
 
Any 2024 Des del 2 de gener de 2024 fins al 31 d’octubre de 2024
Objecte: L’objecte del present règim és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud i de gestió dels ajuts que la Diputació de Barcelona atorgui en el marc del Programa sectorial Renovables 2030, de suport a inversions locals pel clima.

El Programa té per objecte el finançament d’inversions per realitzar obres d’alt impacte en la lluita dels municipis de la província contra el canvi climàtic.

En aquest marc, els objectius específics del programa són:
– Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle dels equipaments i infraestructures locals.
– Augmentar la producció d’energia renovable.
– Millorar l’eficiència energètica i la reducció de consum de l’enllumenat públic.
 
Actuacions i despesa elegible

1. Les actuacions subvencionables han de fer referencia a les tipologies següents:
a. Instal·lació de plantes fotovoltaiques.
b. Instal·lació de calderes de biomassa.
c. Inversions en la millora de l’enllumenat públic.

2. Els ens diferents d’ajuntaments només poden sol·licitar actuacions que tinguin per destí les infraestructures de gestió de residus i/o cicle de l’aigua que gestionen d’acord amb la competència acreditada en la sol·licitud.

3. Són elegibles les despeses del capítol 6 del pressupost de despeses dels ens executors, en els termes de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, que es corresponguin amb l’execució de les obres, les despeses d’honoraris professionals per a la redacció de projectes i direcció dels treballs i dels treballs tècnics necessaris relacionades directament amb les actuacions referides en l’apartat anterior.

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15