Convocatòria destinades al finançament de plans de formació per a l’ocupació dels empleats iempleades públics de les administracions locals per a l’any 2023 (ref. BDNS 657548).

Núm: 72/2022Data: 14 de novembre de 2022Tema: Ajuts
Àrea: formació
Assumpte: Convocatòria destinades al finançament de plans de formació per a l’ocupació dels empleats i empleades públics de les administracions locals per a l’any 2023 (ref. BDNS 657548).
DOGC: 8790, de 10/11/2022
Resolució: PRE/3467/2022, de 28 d’octubre
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES
DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

ESCOLA D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA
 
Info-WEB
Beneficiaris:
a) Els ajuntaments, les diputacions provincials i altres entitats locals reconegudes en l’article 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, que promoguin plans de formació per als empleats públics, de caràcter unitari o agrupat, dins l’àmbit de l’Acord de la Formació per a l’Ocupació de les Administracions Públiques.
b) Les associacions o federacions d’entitats locals de l’àmbit autonòmic de Catalunya reconegudes per la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, que estiguin legítimament constituïdes, i que promoguin plans agrupats, o interadministratius destinats als empleats públics de totes les entitats locals de Catalunya dins l’àmbit de l’Acord de la Formació per a l’Ocupació de les Administracions Públiques.
Sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
Presentació sol·licituds:
amb documentació. Vegeu base reguladora 6 i 7.

Informació:
 
SUBDIRECCIÓ GENERAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS DE l’ESCOLA D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA DE CATALUNYA
Carrer de Girona, 20 08010 Barcelona
Tel. 93 567 23 23
Contacte: http://eapc.gencat.cat
Termini presentació de sol·licituds:18 de gener de 2023
Objecte: Obrir la convocatòria anticipada per l’obertura de la convocatòria del procediment per a la concessió de subvencions destinades al finançament de plans de formació per a l’ocupació dels empleats i empleades públics de les administracions locals, per a l’any 2023, promoguts pels ens locals, i les associacions o federacions d’entitats locals de Catalunya, en el marc de l’Acord de la Formació per a l’Ocupació de les Administracions Públiques, que responguin a les seves necessitats formatives, i orientats a la capacitació en habilitats i competències, per tal de contribuir a la millora del servei públic que presten a la ciutadania.

Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria i el procediment per a la seva tramitació i resolució es regeixen per les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament de plans de formació per a l’ocupació dels empleats i empleades públics de les administracions locals, aprovades per la Resolució PRE/2888/2021, de 27 de setembre, i per la normativa aplicable a l’activitat subvencional de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15