Convocatòria per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels projectes singulars (SOC–SINGULARS 1) (ref. BDNS 657702).

Núm: 71/2022Data: 14 de novembre de 2022Tema: Ajuts
Àrea: ocupació – treball
Assumpte: Convocatòria per a la concessió de subvencions públiques destinades al finançament dels projectes singulars (SOC–SINGULARS 1) (ref. BDNS 657702).
DOGC: 8790, de 10/11/2022
Resolució: EMT/3485/2022, de 7 de novembre
 
CONVOCATÒRIA

BASES REGULADORES
DEPARTAMENT D’EMPRESA I TREBALL

SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
 
Info-WEB
Beneficiaris:
Les entitats constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya següents:
a)     Ens locals i les seves entitats dependents o vinculades. En cas que l’entitat beneficiària sigui una entitat pública i vulgui executar les actuacions mitjançant ens instrumentals, ha d’indicar l’entitat que actua com a mitjà propi de l’entitat beneficiària. L’ens instrumental ha de tenir recollit, expressament en la norma que el crea o en els seus estatuts, que té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l’entitat beneficiària, d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
b)    Altres…
(vegeu base reguladora 3)
Sol·licituds: mitjançant la plataforma digital EACAT.

EACAT
tràmit “Subvencions per al finançament dels Projectes Singulars”
Presentació sol·licituds:
amb documentació. Vegeu base reguladora 11.

Informació:
SERVEI PÚBLIC D’ OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)
C. Llull, 297-307
08019 BARCELONA
Tel. 93 553 61 00 / 93 553 61 01
 Contacte: planificacioiassistenciatecnicaoj.soc@gencat.cat
Termini presentació de sol·licituds:21 de novembre de 2022 (inclòs)
Objecte: obrir la convocatòria, per a l’any 2022, per a la concessió de les subvencions previstes en l’Ordre EMT/236/2022, de 27 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades al finançament dels Projectes Singulars, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 8784 de data 2 de novembre.).

Actuacions subvencionables
Les actuacions subvencionables són les que preveu la base 2 i la 5.1 de l’annex 1 de l’Ordre EMT/236/2022, de 27 d’octubre.
 
2.1 Actuacions obligatòries:
a) Orientació i acompanyament.
b) Formació professionalitzadora del Catàleg d’Especialitats formatives.
Les accions formatives subvencionables són les vinculades a les especialitats conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat i les especialitats no conduents a certificats de professionalitat.
b.1) Les especialitats conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat es poden programar de manera parcial, essent el mòdul formatiu la unitat formativa mínima que es pot programar i per la qual es pot sol·licitar la subvenció.
b.2) Les especialitats formatives no conduents a l’obtenció de certificats de professionalitat s’han de programar completes.
b.3) Es poden sol·licitar mòduls formatius de diferents certificats de professionalitat o que combinin una especialitat no conduent a un certificat de professionalitat i altres mòduls formatius pertanyents o no a la mateixa família professional.
b.4) D’acord amb la base 5.1.2.a de l’Ordre EMT/236/2022, de 27 d’octubre, per a aquesta convocatòria, s’ha de programar i oferir de manera obligatòria la formació complementària relativa a sensibilització mediambiental i igualtat de gènere, de 10 hores. En cas que el programa formatiu no la incorpori dintre del seu temari, s’ha de sol·licitar i homologar prèviament a la sol·licitud de subvenció.
b.5) Les accions formatives podran impartir-se en modalitat presencial, teleformació i mixta segons el que s’especifiqui a la corresponent normativa especifica reguladora.
c) Prospecció.
 
2.2. Actuacions opcionals:
a) Contractació laboral.
b) Mobilitat geogràfica.
c) Coordinació del projecte.
 
2.3. Execució del projecte.
L’execució dels projectes subvencionats d’acord amb aquesta resolució es realitza en base al que estableix la base 5.2 de l’Ordre EMT/236/2022, de 27 d’octubre.
Pel que fa a la inserció laboral, el percentatge mínim d’inserció a assolir serà d’un 25% de les persones participants en el cas de projectes destinats a col·lectius generalistes i d’un 20% en el cas de projectes destinats a col·lectius amb diversitat funcional. En el cas que en un mateix projecte hi participin persones d’ambdós col·lectius, el mínim d’inserció a assolir serà del 25% de les persones participants.
Per al còmput es tindrà en compte el nombre de joves atesos amb el topall màxim de joves atorgats.
 
(vegeu quantia de les actuacions, base reguladora 8 i Art. 7 de la convocatòria)
 

 

Si necessiteu més informació, envieu AQUEST FORMULARI

Plaça Miquel Biada, 1, 08301 Mataró –  T. 93 741 16 15