Curs oficial de Manipulador i Aplicador de Fitosanitaris, nivell Bàsic

Finalitzat

Objectius Capacitar en un nivell bàsic als alumnes en la manipulació i aplicació del productes fitosanitaris de manera correcta i segons la normativa vigent. Contingut Curs de 25h per a l’obtenció del carnet oficial de manipulador i aplicador de Fitosanitaris, nivell bàsic. Referència Fitosanitaris bàsic Públic Personal laboral dels ajuntaments dels Maresme que necessitin aquesta capacitació per la seva feina Modalitat Presencial Horari 16h a 19h i alguns dies fins les 20h. Hores 25 Dates: Dilluns i dimecres de juny: 3, 5, 10, 12, 17, 19 i 26. Lloc Centre Cívic Cabot i Barba, Pl. Miquel Biada nº5 Mataró (davant del Consell Comarcal del Maresme i estació Renfe) Dates d’inscripció 2013-05-07 Data fi d’inscripció 2013-05-24 Nombre de places Mínim de 20 i màxim de 30 Requisits d’accés Personal laboral dels ajuntaments de la comarca del Maresme que exerceixin tasques d’aplicador de productes fitosanitaris i/o personal relacionat que necessitin aquesta capacitació professional. Com s’ha de fer la inscripció

Les persones interessades i que compleixen els requisits d’accés, han d’ omplenar el full d’inscripció, i adjuntar fotocòpia del DNI i Fotocòpia de la targeta sanitària CatSalut i justificant de pagament i fer-lo arribar a l’Escola de Capacitació Agrària i Forestal de Santa Coloma de Farners, per fax (972841542) o e-mail :

Cost

Aquest curs està subvencionat en part pel Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, però cal abonar un import en concepte de copagament i drets d’examen de: 45€

Forma de pagament

Ingrés de 45€ per alumne al compte del Banc Sabadell núm. 00810162180001088818 indicant el vostre nom i cognoms i com a concepte “Fitosanitaris Bàsic”.

Entitat que realitza la formació Escola de Capacitació Agrària Forestal “Can Xifra” de Santa Coloma de Farners, Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya Contacte

Podeu contactar amb el Consell Comarcal del Maresme a través del telèfon 937411175 o bé é-mail: maresmecapacita@ccmaresme.cat o bé a l’ECA Can Xifra al telèfon 972841765 (Coordinador: David Román)

Organitzen i col·laboren: Consell Comarcal del Maresme-Maresme Capacita Programa Presentació del curs. Els enemics dels conreus: identificació, classificació i descripció.Productes fitosanitaris. Classificació i descripció. Etiqueta. Àrees bàsiques de l´etiqueta. Fitxes de seguretat.Relació treball – salut, intoxicacions, símptomes. Primers auxilis en cas d´intoxicació.Mètodes de control de plagues. Formulació, preparació i aplicació. Equips d´aplicació, descripció i funcionament. Neteja, manteniment i inspeccions periòdiques dels equips.Nivell d´exposició de l´operari: mesures preventives i de protecció.en l´ús de productes fitosanitaris..Factors de risc en la manipulació de plaguicides. Perillositat dels productes fitosanitaris i els seus residus. Gestió d´envasos buits. Requisits en matèria d´higiene dels aliments i pinsos. Traçabilitat. El registre de plagues i el registre de tractaments en els explotacions agrícoles. Riscos derivats de l´ús de plaguicides. Normativa legal. Examen.