El 91% dels vilassarencs està molt o bastant satisfet de viure a Vilassar de Mar i prop del 50% creu que la ciutat ha millorat en els últims 2 anys i que ho seguirà fent en el futur

Una enquesta telefònica realitzada per l´empresa Opina SA indica que la majoria de vilassarencs estan satisfets de viure al municipi i aproven els serveis municipals. L´enquesta també apunta quines són les qüestions que més preocupen a la ciutadania i que són la massificació (8%), la brutícia (7%), el preu de l´habitatge (6%) i la falta d´aparcament (4,2%).


El treball de camp es va realitzar a 600 persones els dies 19 i 21 de novembre de 2002 per l´empresa homologada Opina, SA, sota la direcció i la supervisió tècnica de la Diputació de Barcelona. El marge d´error és del +/-3,9%.

L´enquesta ha analitzat: la visió de la ciutat, la gestió municipal, la participació en la vida ciutadana i els hàbits de consum, els immigrants no comunitaris i els hàbits informatius i de comunicació.

La visió de la ciutat
El 91% dels entrevistats diu sentir-se molt o bastant satisfet de viure a Vilassar de Mar amb només un 5,7% que manifesta sentir-se´n poc o gens satisfet. Respecte a la percepció sobre l´evolució del municipi en els darrers 2 anys gairebé la meitat dels entrevistats (49,3%) considera que ha millorat i un 52,8% que millorarà en els propers anys.

La brutícia i la neteja de la platja (12%), la massificació de població (8%), el preu de l´habitatge (6%) i la manca d´aparcament (4,2%) són els problemes principals que perceben els entrevistats. També s´esmenten les infraestructures (3,8%), l´urbanisme (3,7%), la immigració (3,2%), la falta d´activitats d´oci (3%), la riera (2,8%), carreteres (2,5%) i la seguretat ciutadana (2%).

Pel que fa a la percepció de determinats factors, la bona comunicació és l´element de Vilassar de Mar que els entrevistats avaluen més positivament. A continuació, destaquen també el nivell cultural i la tranquil·litat. Són els entrevistats més joves els que tendeixen a valorar millor la tranquil·litat i la seguretat, mentre que els grans destaquen la bona comunicació.

La gestió municipal
El conjunt dels entrevistats atorga a l´Ajuntament una nota mitjana de Bé (6,16 punts en una escala del 0 al 10) i només un 10,8% suspèn la gestió municipal.

L´educació amb una nota de 7,1 i els esports amb un 7 són els serveis municipals més ben valorats seguits per la recollida d´escombraries (6,8) i la seguretat ciutadana (6,6). En canvi, els menys valorats són l´aparcament (4,8) que és l´únic que suspèn, la gestió econòmica (5,8) i la circulació (6).

Pel que fa a l´atenció rebuda, el 79% dels enquestats considera que els funcionaris municipals l´atenen molt bé o bé quan va a l´Ajuntament a fer algun tràmit o demanar informació.

La Piscina Municipal és l´actuació municipal que més entrevistats recorden com a acció positiva seguida dels jardins, el Mar de Flors i la recollida selectiva. Les ¾ parts no recorden cap actuació municipal que considerin negativa. De les esmentades en aquest aspecte apareix com a principal la platja, només amb un 3,5% dels entrevistats, seguida de la zona blava (2,5%).

Els entrevistats consideren com projectes de futur més necessaris la creació de llocs d´oci pel jovent i de pisos, a més de l´institut i l´arranjament de la platja.

Pel que fa al coneixement de les actuacions fetes per l´Ajuntament la majoria manifesta que les coneix, essent la Piscina Municipal la més ben valorada amb una nota de 7,7.

Respecte als projectes de futur més del 70% els coneix per aquest ordre: nou institut, centre cultural al Patronat, millora del casc antic i aparcament al carrer del Carme.

Més del 70% dels entrevistats diu utilitzar els contenidors d´escombraries de paper i vidre i només un 11% manifesta no usar-los mai.

Activitats i Participació en la vida ciutadana
Els parcs i l´Ajuntament són les instal·lacions més utilitzades pels entrevistats, que també assenyalen que els esdeveniments ciutadans en els quals han participat més són la Festa Major, la cavalcada de Reis, el Carnaval i el Mar de Flors.

Més del 80% dels entrevistats diuen fer esport o anar al metge a Vilassar de Mar i el 70% afirma trobar-se amb els amics al municipi. En canvi, només el 23,65 treballa al poble. Pel que fa al consum, 2/3 parts diuen comprar la majoria del menjar al municipi i en canvi, marxen fora a comprar roba (gairebé el 60%).

Els immigrants no comunitaris
El 64% considera que el immigrants procedents de països no comunitaris són molt o bastant nombrosos. La majoria, però, no percep un efecte sobre el poble de la presència d´immigrants no comunitaris (45,8%) i més d´una quarta part considera que són més aviat beneficiosos (27,2%).

Hàbits informatius i de comunicació
Prop del 50% dels entrevistats considera de forma positiva la informació que rep per part de l´Ajuntament. Gairebé el 70% assenyala que s´informa del que passa a Vilassar de Mar a través del butlletí municipal, seguit de La Clau (53,8%), El Punt (41,2%), Tríptics i fullets (38,8%), Vilassar Ràdio (23,8%), Tribuna Vilassar (23,3%) i Vilassar Televisió (19,8%). Pel que fa al butlletí municipal L´Informatiu i l´emissora municipal Vilassar Ràdio, més de la meitat dels entrevistats els valoren positivament.

El diari més llegit és La Vanguardia i TV3 és la cadena més sintonitzada i alhora preferida pels enquestats.

Pel que fa a l´ús de l´ordinador, més del 70% afirma tenir-ne un a casa i la majoria amb connexió a Internet.