El CCM celebrarà divendres el primer Ple del mandat

 
El Consell Comarcal del Maresme ha convocat un Ple extraordinari i urgent per demà, divendres 31 de juliol, en el qual s’establirà l’organització i el funcionament de l’administració comarcal duant aquest mandat. El Ple se celebrarà a les 12:00h

ORDRE DEL DIA

 • 1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la sessió.
 • 2. Donar compte, si s’escau, de la creació dels grups polítics.
 • 3. Donar compte, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 270/15, de nomenament de Vicepresidències del Consell Comarcal.
 • 4. Aprovació, si s’escau, de la moció de Presidència sobre organització funcional del Consell Comarcal.
 • 5. Donar compte, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 271/15, de nomenament de conselleries delegades.
 • 6. Aprovació, si s’escau, del règim retributiu i dedicació dels membres de la corporació, i dietes per assistència a òrgans col·legiats.
 • 7. Aprovació, si s’escau, de la moció de Presidència de la fixació i creació de les Comissions Informatives de caràcter general i permanent, així com la seva composició.
 • 8. Aprovació, si s’escau, de la moció de Presidència per la qual es crea la Comissió Especial de Comptes.
 • 9. Instituir, si s’escau, la Comissió Permanent del Ple, a l´empara de l´article 30 del Reglament Orgànic Comarcal.
 • 10. Aprovació, si s’escau, de la delegació de competències en la Comissió Permanent del Ple i al President.
 • 11. Aprovació, si s’escau, de la periodicitat de les sessions del Ple.