El Ple aprova l’organització del CCM i nomena els consellers i conselleres delegats

 

Renovació total al capdavant de les àrees del Consell Comarcal. Seran 6 les conselleries delegades i es suprimeixen els càrrecs d’assessor/a. Respecte a l’anterior mandat, també s’ha reforçat l’àmbit de presidència amb la incorporació d’una quarta vicepresidència. Aquests acords, així com les retribucions que rebran els/les membres de la Corporació, ha estat aprovat pel Ple celebrat avui.

El Consell Comarcal del Maresme, presidit per Miquel Àngel Martínez i Camarasa, comptarà aquest mandat amb les àrees de Serveis als Municipis i Planificació; Educació i Joventut; Promoció Econòmica; Medi Ambient i Benestar Social, Cultura, Consum i Salut Pública. Aquestes àrees operatives que presten serveis externs als municipis i als ciutadans rebran el suport tècnic de l’àrea de Serveis Generals. Tanmateix, les directrius de temes transversals que afectin la comarca i el propi funcionament de l’administració comarcal es prendran a l’àmbit de Presidència que, respecte a l’anterior mandat, augmenta el nombre de vicepresidències.

També representa una novetat, la implicació directa d’alcaldes (Jordi Mir de Cabrera de Mar i Josep Triadó de Premià de Dalt) en la direcció política d’àrees comarcals. Concretament, Jordi Mir serà el conseller delegat de Benestar Social, Cultura, Consum i Salut Pública i Josep Triadó es farà càrrec de l’àrea de Medi Ambient. Completen l’equip de conselleries delegades Annabel Moreno (regidora d’Arenys de Mar) que assumeix l’àrea de Serveis als Municipis i Planificació, Ignasi Bernabeu (regidor de Mataró) que ha estat nomenat conseller delegat d’Educació I Joventut i Alicia Rodríguez (regidora de Vilassar de Mar) que serà la consellera delegada de Promoció Econòmica.

La responsable de l’àrea de Serveis Generals serà Mònica Palacin (regidora de Pineda de Mar) qui també assumeix la Vicepresidència 1ª i formarà part de l’Àmbit de Presidència conjuntament amb el President comarcal (Miquel Àngel Martínez i Camarasa, alcalde de Sant Vicenç de Montalt), el Vicepresident 2n (Juan Manuel Vinzo, regidor de Mataró), el Vicepresident 3r (Odilo Enriquez, regidor de Montgat) i la Vicepresidenta 4a (Laura Ribalaiga, regidora d’Alella).

Tant el president com els consellers i conselleres delegades tindran una dedicació al càrrec comarcal del 25%, i la consellera delegada de Serveis Generals i Vicepresidenta 1ª tindrà una dedicació del 100%. Les retribucions econòmiques que percebran els consellers/es comarcals i els grups comarcals han estat també aprovades pel Ple. Les podeu consultar CLICANT AQUÍ.

EL NOU GOVERN

 

Miquel Àngel Martínez i Camarasa

President

 

Mònica Palacin

Vicepresident 1ª i consellera delegada de Serveis Generals 

 

Juan Manuel Vinzo

Vicepresident 2n

 

Odilio Enriquez

Vicepresident 3r

 

Laura Ribalaiga

Vicepresidenta 4ª

CONSELLERIES DELEGADES

 

Josep Triadó

Medi Ambient

 

Jordi Mir

Benestar Social, Cultura, Consum i Salut Pública

 

Annabel Moreno

Serveis als Municipis i Planificació

 

Alícia Rodríguez 

Promoció Econòmica

 

Ignasi Bernabeu

Educació i Joventut

Les funcions i serveis integrats a cada àmbit de treball són les següents:

 ÀMBIT DE PRESIDÈNCIA

• Seguiment de les polítiques de caràcter transversal que afectin la comarca i els seus municipis.
• Establiment de directrius generals en matèria de comunicació corporativa.


1.- SERVEIS GENERALS

• Sota la dependència de l´àrea de Serveis Generals s´agrupen la gestió administrativa, econòmica i jurídica, les noves tecnologies i els recursos humans.

2.- ÀREA DE SERVEIS ALS MUNICIPIS I PLANIFICACIÓ:

• Servei Tècnic del Pla Únic d´Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC).
• Servei d´Informació als Municipis.
• Serveis de millora a la Gestió Pública Local (SMGP).
• Servei de Gestió Agregada de Compres.
• Servei de l´Oficina d´Habitatge.
• Servei de cooperació internacional.
• Xarxa Comarcal de Banda Ampla del Maresme.
• Pla Estratègic Maresme 2015.

3.- ÀREA D´EDUCACIÓ I JOVENTUT

• Servei de transport escolar.
• Servei de menjadors escolars.
• Servei de beques i ajuts escolars.
• Servei de monitoratge educatiu.
• Servei comarcal de joventut.

4.- ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

• Servei de coordinació de l´acord pel desenvolupament econòmic i l´ocupació del Maresme.
• Servei de l´observatori del desenvolupament local del Maresme.
• Servei de suport a l´emprenedoria del Maresme (Maresme Centre de Negocis).
• Servei de Recursos i Projectes Europeus.
• Servei de comerç i turisme.

5.- ÀREA DE MEDI AMBIENT

• Servei Comarcal de recollida, transport i gestió de Residus Municipals.
• Servei Comarcal d´Abastament d´aigua potable en alta al Maresme Nord
• Servei Comarcal de Sanejament d´aigües residuals urbanes al Maresme.
• Servei de Meteorologia (Meteomar).
• Servei de Medi Natural (Entorn Urbà, Platges i Rieres).
• Servei de l´Agència Comarcal de l´energia.
• Servei de la Ponència Ambiental Comarcal.
• Servei de Formació, Educació i Sensibilització Ambiental.
• Servei d´Inspecció Industrial Ambiental.
• Servei del Centre d´atenció d´animals domèstics de companyia del Maresme (CAAD).
• Servei de control de mosquits.
• Servei Comarcal de Protecció Civil.

6.- ÀREA DE BENESTAR SOCIAL, CULTURA, CONSUM I SALUT PÚBLICA

• Servei de suport a l´atenció social primària.
• Servei d´atenció a la infància i adolescència (EAIA).
• Servei del Pla Territorial per la convivència i ciutadania i immigració.
• Servei de transport adaptat.
• Servei de informació i atenció a les dones (SIAD).
• Servei de suport a les persones amb dependència.
• Servei de minories ètniques.
• Servei de salut pública.
• Servei de cultura (arxiu històric i mostra literària).
• Servei de l´Oficina Comarcal d´Informació al Consumidor (OCIC).