El Consell Comarcal del Maresme constitueix la Comissió de Seguiment del Codi Ètic i de Bon Govern

Aquesta setmana s’ha constituït la Comissió de Seguiment del Codi Ètic i de Bon Govern del Consell Comarcal Maresme que, com el seu nom indica, és l’òrgan encarregat de vetllar pel compliment del Codi Ètic i de Bon Govern.

La Comissió, que té capacitat investigadora i d’elaboració de consultes i recomanacions, compta amb representació de totes les formacions polítiques amb presència comarcal i està presidida pel càrrec electe proposat pel principal grup de l’oposició, en aquest cas el PSC.

MEMBRES DE LA COMISSIÓ

Susana López Rico (PSC) – Presidenta de la Comissió

Laura Ribot Cuenca (ERC)

Jofre Serret Ballart (Junts X Cat)

Francisco Avilés Salazar (C’s)

Salvador Giralt Carrilllo (EcG)

Miquel Rovira Mariné (CUP)

Francesc Guillem Molins (conseller no adscrit)

FUNCIONS DE LA COMISSIÓ ÈTICA:

 • Resolució de consultes i dubtes concrets sobre l’aplicació del Codi ètic.
 • Formular recomanacions i propostes de millora.
 • Rebre queixes en relació amb la conducta ètica dels alts càrrecs i donar-los el tràmit que
  correspongui en cas d’incompliment del codi.
 • Vetllar per l’actualització del codi i efectuar propostes de modificació del seu contingut.
 • Promoure la difusió i el coneixement del codi.
 • Emetre un informe anual de l’activitat referent al mecanisme de control intern, que es farà
  públic a través del portal de la transparència.
 • Establiment de directrius i fixació de criteris interpretatius per a l’aplicació del Codi ètic i, en
  general, per al bon funcionament global del sistema.
 • Identificar els instruments de detecció d’incompliments del Codi ètic i posar en coneixement
  dels òrgans competents els eventuals incompliments detectats.
 • Revisió i desenvolupament del Codi ètic.
 • Gestió dels conflictes d’interès: rebre les comunicacions dels conflictes d’interès que es
  produeixin o es puguin produir; rebre i verificar les comunicacions d’abstenció i, si escau,
  elevar la corresponent proposta de resolució; elevar proposta de recusació en cas
  d’incompliment del deure d’abstenció; rebre les declaracions que estan obligats a presentar
  els servidors públics; determinar el valor i la destinació dels regals als efectes del previst en
  el Codi ètic; o rebre les comunicacions relatives a ocupacions o càrrecs després del
  cessament