El Maresme és una comarca emissora de treballador/es i d’estudiants

 

L’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal publica l’informe de població estacional ETCA del Maresme durant l’any 2016. Les dades marquen un saldo negatiu per la comarca. És a dir, la població a la comarca a temps complet anual és menor a l’empadronada. Aquest resultat surt de la mobilitat obligada relacionada amb la feina i els estudis.

Les estimacions de població estacional mesuren el nombre de persones que hi ha en un municipi en mitjana anual i en mitjana trimestral. En el càlcul s’hi inclouen les persones que tenen algun tipus de vinculació o relació amb el municipi, ja sigui perquè hi resideixen, hi treballen, hi estudien o perquè, sense ser la residència habitual, hi passen algun període de temps (vacances, estiueig, caps de setmana, …), tant en residències pròpies com en cases de familiars o amics o establiments turístics (hotels, càmpings, apartaments,…).

La població estacional ETCA o població estacional equivalent a temps complet anual es defineix com el saldo resultant de les entrades de població no resident al municipi i les sortides de població resident al municipi, mesurat en mitjana anual de persones per dia.

Les dades del Maresme corresponents a 2016 indiquen un saldo negatiu per al conjunt del Maresme de 5.741 persones. El desglossament de les dades indica que el component treball o estudi és el que genera el saldo negatiu. 18.160 maresmencs i maresmenques, de mitjana diària a temps complet anual, es desplacen fora de la comarca per treballar o estudiar.   Aquesta xifra no queda compensada amb el saldo positiu per residència secundària (+1.427 persones) i per turisme (+10.989).

Tot i la mitjana comarcal, 6 municipis presenten saldos positius de població estacional ETCA: Santa Susanna (+5.816), Calella (+5.007), Malgrat de Mar (+3.100), Pineda de Mar (+2.097), Cabrera de Mar (+488) i Sant Pol de Mar (+403). A més, Santa Susanna apareix com el municipi català amb més població ETCA (població equivalent a temps complet anual) en termes relatius. S’estima que la seva població equival al 175% de la població empadronada en el municipi.

Les dades de població ETCA són importants per als municipis tota vegada que els ajuda a planificar millor els serveis en funció de la seva població real en diferents époques de l’any.

Informe de l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme:

 


Podeu veure les dades de cada municipi en el següent mapa: