El pagament de l´Impost sobre Activitats Econòmiques es retarda fins al mes de novembre a Mataró

La Comissió de Govern Municipal del passat mes de desembre va aprovar la proposta de retardar el pagament de l´Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) que a partir d´enguany es farà el mes de novembre i el seu import es farà efectiu en un sol venciment. El pagament de l´IAE es feia anteriorment entre el mes de juny i juliol.


Aquest canvi ve donat per la modificació de la Llei d´Hisendes Locals que estableix que l´IAE es reformi quant al càlcul de la quota i del règim d´exempcions en funció de la xifra de negoci. Aquesta xifra de negoci es podrà comunicar fins al 25 de juliol de l´exercici davant l´Agència Estatal d´Administració tributària que informarà posteriorment als ajuntaments.

Donat que aquestes modificacions fan necessari adaptar tot el programari de gestió i la liquidació de tributs, s´ha establert retardar el pagament fins al mes de novembre, entre els dies 1 de novembre fins al 31 de desembre, i en un sol venciment.

Així, el calendari fiscal 2003 queda de la següent manera:

. Vehicles de tracció mecànica: del 3 de març al 5 de maig

. Entrada de vehicles i ocupació de la via pública: del 3 de març al 5 de maig

. Mercats ambulants i fixes: de l´1 d´abril al 2 de maig i del 5 de setembre al 7 d´octubre

. Activitats econòmiques (IAE): de l´1 de novembre al 31 de desembre

. Béns immobles de naturalesa urbana: del 5 de maig al 2 de juliol

. Béns immobles de naturalesa urbana (rebuts domiciliats) la 1a fracció el 4 de juliol i la 2a fracció el 3 de novembre

. Brossa domiciliària i industrial: de l´1 d´octubre al 2 de desembre

. Béns immobles de naturalesa rústica (IBI rústica): de l´1 d´octubre al 2 de desembre

. Cementiris: del 5 de setembre al 7 de novembre

. Taxa d´animals domèstics: del 5 de setembre al 7 de novembre.