Els alcaldes del Maresme donen suport a la Declaració de la Comissió Municipalista de Catalunya sobre el Finançament Local


El Consell d’Alcaldes celebrat ahir va acordar donar ple suport a la Declaració de la Comissió Municipalista de Catalunya sobre el Finançament Local redactada per la Federació de Municipis de Catalunya i per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i que demana un replantejament del model de finançament de les administracions locals.


La Declaració concreta 5 punts: 1.- Donar suport a les negociacions que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) està portant a terme amb el Govern espanyol per donar una resposta positiva a les necessitats d’un nou finançament per als Ajuntaments.
-2.- És urgent i prioritari que l’any 2008, a més de l’establiment d’un nou model de finançament autonòmic, es defineixi un nou marc de finançament adequat per als Ajuntaments. Aquest nou model ens permetrà continuar prestant els serveis que ens demana la ciutadania i que actualment cobrim des de l’administració local: noves escoles bressol, més habitatge social, més polítiques d’ocupació, polítiques adreçades a la plena integració de la immigració a l’atenció social, per citar-ne algunes, totes elles necessàries per garantir la cohesió social en pobles i ciutats.
-3.- Donar suport al Govern de la Generalitat en el seu procés de negociació amb el Govern espanyol pel nou finançamentde Catalunya i, una vegada aprovat el model de finançament autonòmic, demanar la creació d’una Comissió mixta Generalitat-Governs Locals per tractar de manera específica el finançament dels ens locals.
-4.- Mentre que no s’acordi un nou model, reiterem com a mesures transitòries sol·licitar al Govern de l’Estat l’estudi d’una moratòria en l’aplicació de la Llei General d’Estabilitat Pressupostària, i una reforma urgent de la mateixa, que permeti que aquelles administracions que compleixin amb la resta de ratis legals i que demostrin una suficient capacitat financera, puguin augmentar la seva capacitat d’endeutament en un nombre limitat d’exercicis; i demanar al Govern de l’Estat la creació d’un fons específic que permeti retornar l’IVA pagat per les inversions fetes pels Ajuntaments, amb l’obligació de reinvertir-los en nous projectes.
-5.- Finalment, constatem amb gran preocupació la proposta del Govern de l’estat de congelar l’aportació als ajuntaments per al proper any 2009, tot just en un període en el qual caldria incrementar la despesa social de proximitat en tots els municipis. Per aquesta raó, considerem que és clarament inassumible la proposta i demanem que sigui reconsiderada. Podeu accedir al text sencer de la Declaració de la Comissió Municipalista de Catalunya sobre el finançament local,
clicant aquí