Els prejudicis i els estereotips

Objectius:

Millorar la seva actitud en la participació.

Fomentar la tolerància cap als altres i evitar la discriminació.

Continguts:

Prejudici, estereotip i discriminació: significat i relació entre aquests conceptes.

Origen dels prejudicis.

L’escala de valors, des del sentir, el pensar i l’actuar.

Material emprat:

Llibre “Cómo podemos educar en valores: métodos y técnicas para desarrollar actitudes y conductas solidarias” (José Ángel Paniego, 2002).

Llibre “Zoom” (Istvan Banyai, 1995).

Fotografies i imatges que ens suggereixin un prejudici (material que anem variant).

Text “Cançó de la tolerància” (autor desconegut).

Metodologia:

Pregunta oberta (diverses opcions; exemples): “Per què jutgem?”, “Per què es donen els prejudicis?”, “De qui aprenem els prejudicis?”

Explicació dels components que té un prejudici.

Exposició d’exemples de tipus de persona que veiem pel carrer, tenint en compte diferents maneres de vestir, d’actuar, etc. i relacionar-los amb els prejudicis.

Exposició d’un dibuix per explicar la part associativa i l’executiva d’un prejudici.

Dinàmica grupal: els alumnes manifesten verbalment els seus valors importants; el dinamitzador també ho fa. S’escriuen a la pissarra i es comparen.

Reflexionar en la importància de respectar l’escala de valors de l’altre.

Anar passant les pàgines del llibre Zoom fent la pregunta “Què veus?” i recollint la pluja de idees a través de les respostes.

Reflexionar sobre què volem veure i què veiem en realitat.

Exposició de fotografies i imatges que enganxem a la pissarra i pregunta oberta “Què creiem que esteu veient en aquestes imatges?”.

Reflexionar en base a les respostes sobre les diferents maneres de veure, sentir i actuar en altres escenaris humans.

Lectura per part dels alumnes de la “Cançó de la tolerància”.

Durada: 1 hora

Requisits:

  • Aula amb espai per fer les activitats.
  • Pissarra.