Els conflictes i la seva resolució

Objectius:

Aprendre a afrontar els conflictes.

Disminuir el sentiment de menyspreu i rebuig cap als altres.

Continguts:

El conflicte: què és, característiques i causes que el generen.

Factors positius i negatius derivats del conflicte

Estratègies de resolució dels conflictes.

Material emprat:

Llibre “Cómo podemos educar en valores: métodos y técnicas para desarrollar actitudes y conductas solidarias” (José Ángel Paniego, 2002).

“Historia de la naranja” (autor desconegut).


Metodologia:

Pregunta oberta: Què enteneu per conflicte?

Pregunta oberta: Què us suggereix aquest dibuix? (imatge del llibre “Cómo podemos educar en valores: métodos y técnicas para desarrollar actitudes y conductas solidarias”).

Explicació què és un conflicte.

Dinàmica “Historia de la naranja”: tres o quatre alumnes llegeixen el conte i la resta atenen.

Preguntar sobre la història: què ha fallat?; qui té raó? per què?, etc.

Reflexionar sobre la comunicació relacionat amb la història narrada.

Dibuixar a la pissarra una muntanya que reflecteix una baralla simbòlica. Exposem a dalt el conflicte i a baix els interessos ocults.

Pregunta oberta: Què us suggereix aquest dibuix?

Aprofundir en la comunicació, tractant la diferència entre sentir i escoltar.

El dinamitzador exposa un exemple de conflicte (que hi ha hagut a l’aula o no) i dos alumnes expliquen com actuar davant d’aquest conflicte.

Posta en comú on els alumnes exposen altres possibles solucions.

Durada: 1 hora

Requisits:

  • Aula amb espai per fer les activitats.
  • Pissarra.