ENREGISTRAMENT DE DADES (mf0973)

Nom de l’entitat IDFO (Institut per al desenvolupament de la formació i l’ocupació) Enllaç a l’acció https://www.idfo.com/curso/mf0973-enregistrament-de-dades/3042 Sector/especialitat professional Certificat de professionalitat ADGD0308: Activitats administratives de gestió Municipi on es realitza el curs/acció Mataró Nom del centre on s’imparteix IDFO Mataró Adreça plaça de les tereses, 17 4a planta Data d’inici 02-03-2020 Data de finalització 04-05-2020 Horari (dies de la setmana i hores/dia) Dilluns, dimecres i divendres de 09:30 a 13:30h Total d’hores 90 hores Requisits d’accés

– Titulació mínima graduat escolar/eso
– Curs per a persones treballadores en actiu amb places limitades per a persones desocupades
– En el cas de persones en actiu és IMPRESCINDIBLE que l’empresa en la qual treballen disposi de centre de treball a Catalunya

Certificat que assoleix l’assistent un cop finalitzada l’acció Acreditació de la superació del mòdul formatiu MF0973 Termini d’inscripció Fins el 25-02-2020 Com s’ha de fer la inscripció?

– A través del següent enllaç: https://www.idfo.com/curso/mf0973-enregistrament-de-dades/3042
– Fer clic a inscriure’s i seguir les indicacions

Documentació a lliurar

Per persones treballadores en actiu:
– Fotocòpia DNI per les dues cares (en vigència)
– Fotocòpia capçalera de la Nòmina o rebut autònom del mes d´inici del curs o del mes anterior
– Fotocòpia de la titulació mínima (graduat escolar/eso)
– Currículum vitae
Persones treballadores en situació d’atur:
– Fotocòpia DNI per les dues cares (en vigència)
– Fotocòpia DARDO (document de renovació de la demanda del soc)
– Document oficial on aparegui el nº de seguretat social (nòmina antiga i/o primera pàgina de l´informe de vida laboral)
– Fotocòpia de la titulació mínima (graduat escolar/eso)
– Currículum vitae

Més documentació Mitjançant aquest curs podràs realitzar de manera autònoma registres de dades amb diferents tipologies de base de dades