Entre el 15 de març i el 15 d’octubre queda prohibit fer foc en els terrenys forestals

 


Fins el 15 d’octubre queda prohibit fer foc en els terrenys forestals de Catalunya a fi d’evitar possibles incendis. El Decret, aprovat per la Generalitat, estableix que només es podrà fer foc en els terrenys forestals si previament el Departament de Medi Ambient de la Generalitat, a través del cos d’agents rurals, ha donat permís per fer cremes controlades.

El Decret 64/1995, de 7 de març, estableix les següents mesures de prevenció d´incendis: Totes les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya definits en l´article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, comprès entre el 16 d´octubre i el 14 de març, ho hauran de comunicar prèviament. Es manté la prohibició de realitzar foc entre el 15 de març i el 15 d´octubre, excepte si hi ha permís per part del Departament de Medi Ambient, a través del cos d´agents rurals.
-La comunicació es pot presentar a les oficines: {.d}Del cos d´agents rurals.
-A l´ajuntament on es trobi situat el terreny forestal.
-Al consell comarcal corresponent.
-A les delegacions territorials del Departament de Medi Ambient.{.d}
-La comunicació es pot fer individualment o col.lectivament en cas que es tracti de cremes relacionades amb activitats agràries o forestals.
-No obstant això, en cas que la previsió de risc d´incendi sigui alta, el Departament de Medi Ambient ho comunicarà als ajuntaments.