Es tracen noves línies d´alta tensió des de la receptora de Mata-Rocafonda fins al polígon Les Hortes del Camí Ral de Mataró

Amb la implantació del nou polígon industrial de Les Hortes del Camí Ral i la propera urbanització del Rengle s´ha incrementat la demanda d´energia elèctrica d´aquesta zona de la ciutat, donat que no hi havia suficient connexió en alta tensió s´ha vist la necessitat d´ampliar aquestes línies per satisfer les futures demandes de les indústries.


Les obres, que està previst que finalitzin el mes de juny, comportaran un traçat de 4,5 km pels carrers del la part nord de la ciutat: Les Hortes del Camí Ral; Porta Laietana; ronda O´Donnell, entre el carrer Joan Larrea i la plaça Granollers; Camí de la Geganta; Ronda Alfons X i carretera de Mata.

Quant a les obres d´obertures de rases, la col.locació de tubs reglamentaris, el reompliment de formigó, la reposició de paviments, les cambres de connexions i les arquetes d´enllaç aniran a càrrec de l´empresa municipal d´urbanisme PUMSA.

Les obres s´han adjudicat a tres empreses diferents:

. Tram de la Porta Laietana a la plaça Granollers: ho farà l´empresa COPCISA per un import de 175.042 euros.

. Tram de la ronda Alfons X El Sabio (sector de 120 m): estarà a càrrec de l´empresa PORT NARBONNE, amb un pressupost de 21.760 euros.

. Tram de Mata-Rocafonda fins a la plaça Granollers (excepte l´anterior tram de la ronda Alfons X): la constructora és IOMSA i el pressupost serà de 831.516 euros.

Hi ha trams on ja s´han portat a terme les obres degut a què s´han urbanitzat de nou i s´ha aprofitat per soterrar les línies elèctriques, com la ronda O´Donnell i la ronda Alfons X El Sabio.

Pel que fa als treballs d´estesa de cables, les connexions i els aparells elèctrics són finançats per la companyia elèctrica Fecsa Endesa.