Estudis i projectes


  • Implantació d´una Comptabilitat Energètica Municipal als municipis de la comarca mitjançant la realització d´una Diagnosi Energètica Municipal.(Gestió telemàtica dels consums energètics, elaboració d’informes de millora dels consums, etc…)

  • Realització d´ Auditories Energètiques.

  • Estudi de l´impacte energètic de la implantació del codi tècnic de l´edificació i del decret d´ecoeficiència en els edificis públics dels  municipis de la comarca del Maresme.

  • Estudis i elaboració de documentació tècnica i legal per a l´externalització de la propietat o gestió d´instal·lacions energètiques cap a empreses de serveis energètics (ESCOs) als municipis de la comarca.

  • Assessorament sobre plans de mobilitat urbana.

  • Anàlisi de la xarxa i subministrament elèctric a la comarca.