Fusta i mobles

 


En el sector de la Fusta i mobles el volum de contractes generats va ser de 288, el 0,28% dels generats en el conjunt del Maresme l’any 2016.


De les dues activitat que el conformen, la de la Indústria de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria va formalitzar el 64,24% dels contractes del subsector. També fou el que va generar-ne més d’indefinits i aquell en què el pes d’aquests contractes fou major amb un 19,46%.

Aquest subsector va generar contractes per a 33 ocupacions diferents.


La dels peons de les indústries manufactureres va aplegar un terç dels contractes del subsector, dels quals el 7,3% van ser indefinits. L’ocupació de Fuster (excepte ebenista) va ser aquella en què, amb més de 10 contractes l’any, el pes de la contractació indefinida fou major amb un 42,9% de contractes indefinits.