Inscripció al curs: Comptabilitat bàsica

Una vegada confirmada la plaça és imprescindible la presentació de la documentació  següent:
Fotocòpia del DNI, NIE o Passaport
Fotocòpia de la darrera nòmina sencera o del darrer rebut d’autònom (anterior al mes d’inici del curs)

AVIS LEGAL