Introducció i justificació

 

L´Observatori de Desenvolupament Local del Maresme té com a objectiu principal el d´aportar coneixement socioeconòmic del seu entorn més immediat a partir de la seva activitat permanent de recopilació, organització, generació i difusió d´informació socioeconòmica d’interès per a la presa de decisions, a fi de promoure el desenvolupament econòmic local.


En aquest sentit, el mercat de treball és un leitmotiv en l´activitat habitual del servei com ho és, de fet, per als observatori integrants de la Xarxa d´Observatoris de Desenvolupament Econòmica Local –XODEL-, Xarxa liderada per la Diputació de Barcelona .


Moltes de les anàlisis que es duen o s´han dut a terme en aquest àmbit s´han treballat des de la dimensió de l´atur registrat amb un grau d´aprofundiment més o menys reeixit. L´aproximació a la temàtica des de l´òptica de la contractació no ha aconseguit, fins ara, el mateix aprofundiment que li hem pogut donar a l´atur registrat.


L´any 2016 vam publicar aquest treball amb la voluntat de capgirar la situació. I els objectius que ens vam marcar foren múltiples. Per una banda, saber quin tipus d´ocupacions primàries es contracten a la comarca del Maresme, en quines seccions econòmiques i amb quin tipus de contracte. I per una altra, facilitar als serveis locals d´ocupació, serveis de prospecció, etc…informació en relació a les ocupacions primàries en què s´han fet més contractacions per facilitar la tasca d´adaptació dels seus serveis a les necessitats empresarials, a millorar la tasca de prospecció així com també facilitar als seus usuaris formació i/o serveis adaptada a les necessitats de les empreses. És a dir, aportar un altre input de coneixement per anar reblant la seva feina de prospecció empresarial i inserció laboral.


L´interès per part dels tècnics a qui anava destinat el producte ha estat desigual però en tot cas molt positiu per aquell qui s´hi ha apropat. És per això que ens ha semblat interessant repetir-lo aquest any per a les dades del 2016. 


Malgrat això, no és una còpia exacte del publicat l´any 2016 sinó que hi hem introduït algunes millores. Per una banda, hem introduït la informació per diferents àmbits territorials de la comarca:  • Alt Maresme

  • Baix Maresme

  • Maresme Centre


recollint així la proposta sorgida del personal tècnic de promoció econòmica dels ajuntaments de la comarca. I per l´altra, per aquella informació referent al conjunt del Maresme, hem introduït taules amb informació nova en el cas dels col·lectius d´interès especial, és a dir, les persones joves i les majors de 45 anys. A banda de la informació que ja vam donar l´any anterior aquesta vegada oferim també informació segregada per sexe, el que permet filar més prim del que ho fèiem. 


Estructura


A banda d´una fotografia genèrica de les característiques de la contractació a al comarca l´any 2016, el document està estructurat, pròpiament, en quatre blocs, un per cada àmbit territorial al qual fem referència i categoritzats alfabèticament. En el Bloc A tractem la informació agregada de la comarca del Maresme en 4 punts diferents: en el primer quines van ser les ocupacions primàries per a les quals es van generar més contractes; en el segon recollim la mateixa informació diferenciant-la pel col·lectiu femení i masculí;. en el tercer hem fet el mateix però l´hem dedicat als col·lectius d´atenció especial, és a dir, als joves de 16-29 anys i a les persones més grans de 45 anys; i en el quart bloc hem treballat la informació segregada per subgrups sectorials. Els blocs B, C i D, dedicats respectivament a l´Alt Maresme, el Baix Maresme i el Maresme Centre, estan conformats també per quatre punts, en què els tres primers recullen la mateixa informació que la vista per les dades del conjunt de la comarca mentre que el quart, el dels contractes per subseccions, és més genèric que aquell que presentem per l´agregat del Maresme.


Agraïments


Agraïm la disponibilitat i facilitat que ha mostrat l´Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público del Empleo Estatal en Barcelona vers les nostres necessitats.