Metodologia

 


 
La font de les dades que hem utilitzat han estat facilitades per l´Observatorio de las Ocupaciones-Servicio Público del Empleo Estatal en Barcelona.
 
Per a facilitar la lectura de les taules hem eliminat totes aquelles ocupacions en què no s´ha computat cap contracte.
 
Hem volgut donar rellevància a aquell tipus de contractació que, per concepte, hauria de ser més estable en el temps. És a dir, la contractació indefinida. Pensem que aquesta és la que ens indica com evoluciona un sector i/o activitat concreta, per bé que és cert que sigui el contracte formalitzat temporal o indefinit l´activitat en qüestió haurà generat ocupació.
 
En aquest document presentem dades de contractes i no de persones. Una mateixa persona pot signar molts contractes al llarg de l´any. En aquest sentit doncs és bo recordar que un augment de la contractació no suposa, obligatòriament, una millor marxa del sector/activitat/ocupació precisament perquè sabem el número de contractes però no el número de persones contractades. 
 
Els subgrups sectorials d´activitat econòmica: aquesta classificació de 21 grups sectorials és una creació de la Diputació de Barcelona amb l´objectiu de facilitar l´anàlisi i la interpretació d´algunes dades per activitat econòmica. A partir d´un criteri d´interrelació han reduït les 87 activitats econòmiques en 21 grups sectorials.
 
Les ocupacions primàries que apareixen citades al text les hem enllaçades amb l´explicació que ofereix l´IDESCAT. De tota manera aquí trobareu totes les ocupacions primàries; només heu de clicar sobre de cada número per veure´n la definició corresponent. Una mateixa ocupació només estarà enllaçada una vegada.
 

Tal i com apunta el Departament d’Empresa i Coneixement “El contracte de treball és un acord entre empresari i treballador, mitjançant el qual el treballador s’obliga a desenvolupar serveis per compte de l’empresari i sota la seva direcció, a canvi d’una retribució.”


Els empresaris estan obligats a comunicar el contingut dels contractes de treball , siguin o no concertats per escrit, i les seves pròrrogues a l’oficina pública d’ocupació en el termini de 10 dies a comptar des de la seva concertació. A Catalunya, les oficines de registre i comunicació són les oficines de treball dels Serveis d’Ocupació de Catalunya. 


Es comptabilitzen els contractes amb lloc de treball a Catalunya/comarca/municipi, independentment de la comunitat autònoma en què s’hagin registrat.


 Per facilitar la lectura de les taules hem fet ús d´una escala cromàtica amb vermells, grocs i verds per a les dades relatives. Com més elevat és el valor més intens serà el verd i major serà la intensitat del vermell com menys pes tingui el valor. Els valors intermedis seran ataronjats.