L´Ajuntament de Mataró construeix una nova zona verda al costat de la nova escola bressol municipal El Tabalet

L´Ajuntament crearà una nova zona verda al solar situat entre el camí del Mig i la ronda President Macià, al costat del nou edifici de l´escola bressol municipal El Tabalet que s´està construint. La nova plaça tindrà la finalitat de millorar els accessos al centre escolar i permetrà als veïns gaudir d´un espai públic enjardinat. Amb la mateixa actuació es reconstruiran les voreres dels carrers Alarona, camí del Mig i ronda President Macià, en els trams que envolten el solar.


Els treballs d´adequació dels terrenys, amb una superfície de 2.166 metres quadrats, consisteixen en instal·lar les infraestructures de recollida d´aigües pluvials, pavimentació, enllumenat públic, plantació d´arbrat i enjardinament, xarxa de reg automàtic i mobiliari urbà. El pressupost del conjunt d´actuacions per construir la plaça puja a 302.000 euros.

El projecte d´obres estableix que s´enderrocaran els actuals murs i fonaments, així com els paviments de les voreres. Es farà un nou fonament per un mur de contenció al límit amb la façana del CEIP Camí del Mig, i es duran a terme els moviments de terres necessaris per adaptar les rasants del solar als nivells dels carrers. A la plaça, a banda de fer l´oportuna xarxa de drenatge, s´instal·larà un sistema de reg automàtic que inclou canonades de degoteig per l´arbrat.

Pel que fa al paviment, a banda de canviar l´existent a les voreres dels tres carrers que encerclen el solar, es farà una zona diferenciada al centre de la plaça amb sauló grabellat. El pas a l´escola estarà configurat per un espai amb fustes de bolondo i s´hi construiran parterres enjardinats. A més, alguns d´aquests parterres tindran murets de formigó colorejats que serviran com a bancs per als veïns.

A la part central de la plaça es plantaran tipuanes per crear una zona d´ombra a l´estiu i es mantindrà l´om existent a la banda de muntanya. S´instal·larà una font i jocs infantils, així com papereres i bancs. L´enllumenat es planteja instal·lant sis punts al centre de la plaça i substituint els bàculs actuals dels carrers per columnes cilíndriques de vuit metres d´alçada amb dos projectors situats a diferents alçades. A les rampes d´accés a l´interior de la plaça es col·locaran també balisses de senyalització al terra.