L´Ajuntament de Mataró i l´empresa municipal de gestió de trànsit GINTRA estableixen l´eina de planificació del servei públic d´aparcaments

Avui divendres, 28 de febrer, el regidor de Via Pública, Joan Antoni Baron, i el president de l´empresa municipal d´urbanisme PUMSA, Arcadi Vilert, han donat a conèixer el contracte-programa pel qual es regirà el funcionament de l´empresa municipal Gestió Integral de Trànsit, SL (GINTRA) quant al servei públic d´aparcament de vehicles per al període 2003-2006.


El document, que va ser presentat a la darrera Comissió Municipal Informativa de Via Pública, està previst portar-se a l´aprovació del Ple del mes de març i determina els compromisos entre l´Ajuntament i GINTRA.

El passat juliol, el Ple de l´Ajuntament va aprovar la constitució de la societat Gestió Integral de Trànsit, SL (GINTRA) amb l´objecte de gestionar el servei públic relatiu a la mobilitat urbana, la promoció, construcció, edificació i condicionament d´espais destinats a tota mena de vehicles, així com la seva explotació directa i indirecta, la gestió de les zones d´estacionament regulades i el servei de retirada de vehicles en l´àmbit de Mataró.

Així, el contracte-programa es configura com una eina de planificació estratègica i de gestió del servei públic d´aparcament de vehicles a la ciutat, a més estableix el marc regulador de les seves relacions econòmiques i administratives i els compromisos adquirits per les dues parts. Tècnicament, l´Ajuntament determina els objectius, aprova la programació, controla i avalua la gestió i les activitats de GINTRA. Els objectius es concreten en el Programa d´Actuació Municipal (PAM).

Quant al capital de la nova societat es divideix en un 11,76% per part de l´Ajuntament i un 88,24% de PUMSA, en aportacions no dineràries dels aparcaments de Rocafonda i del Parc Central.

Contingut del document

El contracte-programa s´estructura en quatre àmbits diferents:

. Estratègia i línies d´actuació: en aquest apartat es proposen els objectius estratègics com l´augment de la fluïdesa circulatòria o l´afavoriment de la utilització del transport públic col·lectiu en detriment de l´ús del vehicle privat; i les línies bàsiques per aconseguir els objectius, com dotar d´oferta d´aparcament en les zones on en falta, la reducció de la indisciplina viària de l´aparcament il·legal o la reducció del volum de trànsit en hores punta.

. Operativitat i coordinació: on s´identifiquen les accions a executar i quin efecte tindran.

. Finançament: el recursos s´obtindran de la pròpia societat, de PUMSA i de l´Ajuntament.

. Seguiment, avaluació i control: hi haurà una comissió que avaluarà, emetrà un informe, proposarà les mesures necessàries i proposarà la revisió o modificació de les clàusules del contracte.

Antecedents

L´Ajuntament ha cregut oportú impulsar una política activa dirigida a implantar dotacions d´estacionament que el sector privat no estableix pel seu elevat cost o rendibilitat a llarg termini, a més de racionalitzar i reequilibrar l‘ús dels carrers en zones de gran concentració comercial.

Així, en el Ple de l´abril de 2001 es va aprovar que l´empresa municipal d´urbanisme PUMSA gestionés el que comportava la construcció i explotació d´aparcaments en subsòl, l´explotació de l´aparcament en superfície i el servei de retirada de vehicles de la via pública i la gestió del dipòsit de vehicles.

Atès que era necessari una gran especialització tècnica per portar a terme aquesta gestió, el Ple de l´Ajuntament del juliol de 2002 va aprovar la creació de GINTRA, el consell d´administració de la qual es va reunir ahir, 27 de febrer, per primera vegada.