L´Ajuntament de Mataró presenta als comerciants els avantprojectes de reurbanització del Camí Ral i la plaça de les Tereses i entorns

Dimarts passat, 29 d´abril, el regidor d´Urbanisme i Obres, Arcadi Vilert, i la presidenta de l´Institut Municipal de Promoció Econòmica, Pilar Gonzàlez Agàpito, van presentar als comerciants els avantprojectes de reurbanització del Camí Ral i la plaça de les Tereses.


Ambdues obres són compromisos vinculats al Programa d´Orientació per als Equipaments Comercials (POEC), que ja han estat presentats en la Comissió Informativa de Serveis Territorials, i milloraran substancialment la funcionalitat i aspecte d´aquests espais del centre de la ciutat. Abans no comencin els treballs, l´Ajuntament ha d´aprovar els projectes corresponents que han de superar posteriorment els tràmits administratius d´exposició pública, licitació i adjudicació a una empresa constructora.

La plaça de les Tereses, el carrer Santa Marta i la Muralla de Sant Llorenç

En aquest es pretén potenciar i donar continuïtat als recorreguts de vianants existents, dotar al centre de la ciutat d´un gran espai verd, racionalitzar els moviments circulatoris de vehicles i millorar l´espai urbà. El total de les tres àrees d´actuació suposarà una intervenció en 11.208 metres quadrats, amb un cost estimat de 1.425.510 d´euros.

A la plaça de les Tereses és previst crear una zona central dedicada a jocs infantils, que quedarà delimitada i protegida per grans espais verds. Aquesta zona central serà de sauló i es podrà accedir des de qualsevol dels passos transversals que creuaran la plaça. Es preveu plantar nous exemplars d´arbres, a més de respectar les espècies existents. La zona verda enjardinada serà de 1.705 metres quadrats i la de jocs infantils per 1.304 metres quadrats. En total, amb la reurbanització de voreres i accessos, es faran obres en una superfície de 8.523 metres quadrats.

Pel que fa a la circulació de vehicles, la primera proposta és la d´invertir els sentits d´accés i sortida de l´aparcament soterrani, de tal manera que s´entrarà des del carrer Montserrat i es sortirà per la cruïlla dels carrers el Torrent i Sant Josep. També es preveu centralitzar les parades de bus a la banda de muntanya de la plaça.

La reurbanització del carrer Santa Marta té per objecte reforçar completament la connexió per a vianants entre la plaça de les Tereses i la plaça Santa Anna, iniciada amb la reurbanització del carrer Santa Teresa al 1998, i millorar aquest entorn urbà.

A la Muralla de Sant Llorenç es preveu ampliar les voreres per potenciar la mobilitat dels vianants i col·locar arbrat. La calçada pels vehicles i les voreres de vianants no estaran, en aquest cas, al mateix nivell. En realitat, el carrer seguirà els mateixos criteris que la Baixada Santa Anna. A més, unes rigoles longitudinals i transversals, formades amb llamborda, limitaran la velocitat del carril de circulació de vehicles. Al final del carrer, a la connexió amb la plaça Santa Anna, s´eixamplarà la calçada per destinar un carril a zona d´aparcament.

Els dos quilòmetres del Camí Ral en 4 trams

L´avantprojecte de reurbanització del Camí Ral suposarà una actuació completa en aquest carrer, que té més de dos quilòmetres. L´objectiu és millorar l´espai urbà del vial donant una imatge unitària i fent-lo més atractiu pels vianants ampliant les voreres i incorporant arbrat i mobiliari a diversos trams del carrer.

La proposta d´urbanització, que preveu un pressupost de 4.417.700 d´euros, consisteix en delimitar la calçada d´aglomerat asfàltic per al pas de vehicles amb voreres a diferent nivell per a pas de vianants. Es projecta pavimentar amb llambordins de formigó les zones d´aparcament per a càrrega i descàrrega, parada de bus o estacionament limitat, també amb l´objectiu de delimitar aquestes zones per a vehicles.

S´aprofitarà l´actuació per arranjar tots els serveis urbans, com ara instal·lar nou enllumenat públic, soterrar i grapar les línies aèries, reestructurar la xarxa d´aigua, gas i clavegueram i la de telecomunicacions. Així mateix, tenint en compte el Pla de Mobilitat Urbana de Mataró, es preveu incorporar arbrat i mobiliari urbà en aquells trams de carrer que l´amplada ho permeti.

Per les característiques del Camí Ral, que s´ha anat consolidant per etapes en carrer urbà al llarg dels segles, les obres s´estructuraran en quatre trams d´actuació:

Entre la Porta Laietana i el carrer Iluro
Entre el carrer Iluro i el carrer Montserrat
Entre el carrer Montserrat i el carrer Pascual Madoz
Entre el carrer Floridablanca i la ronda Cervantes
El tram de Camí Ral entre els carrers Iluro i Montserrat està afectat pel planejament urbanístic actual per aconseguir una amplada de 15 metres.

La superfície total en què s´actuarà serà de 30.330 metres quadrats, que afectaran 2.170 metres lineals del vial. Es preveu col·locar arbrat en els següents trams de carrer:

Vorera de muntanya entre carrer Sant Valentí i ronda Alfons XII
Ambdues voreres entre ronda Alfons XII i carrer Iluro
Vorera de muntanya entre els carrers Iluro i Montserrat
Vorera de muntanya entre el número 254 del Camí Ral i el passatge de Garcia Oliver
Vorera de muntanya entre carrer Floridablanca i ronda Cervantes