L´Ajuntament de Mataró signa l´escriptura de lliurament del llegat Arenas

Es preveu crear a la casa del pintor un nou equipament cultural

Avui divendres, 7 de febrer, el regidor de Serveis Centrals, Ramon Bassas, i el president del Patronat Municipal de Cultura, Remigi Herrero, han signat l´escriptura de lliurament del llegat Arenas amb la presència dels marmessors de Jordi Arenas i Clavell, artista i pintor mataroní que va morir a Mataró l´1 de juliol del 1998.


Amb aquest acte es dóna compliment a la voluntat expressada per Jordi Arenas al seu darrer i vàlid testament, en el qual llegava a la ciutat de Mataró l´immoble que va ser el seu domicili, situat al carrer d´Argentona núm. 64, i les obres d´art, tant seves com del seu germà Jaume, juntament amb altres objectes artístics, per tal de crear-hi un centre d´art públic. Jordi Arenas va disposar que l´acceptació i el compliment del llegat havia de ser total i indivisible.

L´Ajuntament de Mataró, per decret de l´alcalde de 26 de gener del 1999, va comunicar als marmessors la voluntat municipal inicial d´acceptar aquesta disposició de l´artista, previ el compliment de les condicions i tràmits requerits legalment.

Després dels treballs dels marmessors i del Patronat Municipal de Cultura i el Museu que han anat desenvolupant, com inventaris, peritatges, valoracions o estudi del projecte, s´ha acordat finalment l´acceptació del llegat Arenas.

Centre d´Art Germans Arenas

Així, està previst que en un futur immediat comencin les obres del nou equipament cultural que, amb la denominació de Centre d´Art Germans Arenas, es crearà en l´antic domicili del pintor, en base al pla d´usos i el projecte bàsic que han estudiat conjuntament els marmessors i els serveis tècnics municipals.

El projecte arquitectònic del nou equipament, íntegrament dedicat a temes de caràcter artístic i on s´hi custodiarà i exposarà tant el llegat Arenas com el fons d´art municipal, preveu la rehabilitació de la planta baixa de l´edifici (on es conserven els elements més notables de l´immoble) i l´aixecament de dos pisos de nova planta, amb l´objectiu d´obtenir la màxima superfície tant d´exposició com d´emmagatzematge i d´adequar l´immoble a les necessitats de l´ús cultural previst.

Per altra banda, es treballa en l´establiment de vies per fomentar i promoure la figura dels germans Arenas i difondre la seva obra artística d´acord amb la voluntat del pintor. Com a primer pas s´està preparant una exposició antològica dedicada a Jordi Arenas que es presentarà a les sales d´exposicions de Can Palauet i del Museu de Mataró i que ha de permetre efectuar una profunda aproximació a la seva trajectòria vital i artística.

Jordi Arenas i Clavell

Jordi Arenas i Clavell va néixer a Mataró l’any 1920.

Format a l’Escola d’Arts i Oficis, institució en la que més tard va exercir de professor, va completar els seus estudis a Madrid i a Florència. Deixeble de l’Escola de Pintura Mural dirigida per Miquel Farré a Sant Cugat del Vallès, Arenas va ser un gran coneixedor de les diferents tècniques artístiques i un expert dibuixant, pintor i escultor. Arenas es va dedicar molts anys a la docència i va saber transmetre els seus coneixements artístics a diverses generacions de mataronins.

La seva obra demostra una gran versatilitat temàtica, desenvolupant temes de pintura religiosa, marines, quadres costumistes, escenes mitològiques, al·legories i nombrosos retrats.

Per altra banda, al marge de la faceta artística Jordi Arenas va ser un personatge culturalment inquiet, identificat amb la ciutat on, al llarg de la seva vida, va promoure i col·laborar en diferents iniciatives i projectes, com la direcció de la Missa de Les Santes i l´arqueologia local, entre d´altres.

Jordi Arenas i Clavell va morir a Mataró l´1 de juliol del 1998.