L’Ajuntament de Mataró treballarà conjuntament amb els sindicats per evitar els riscos laborals en les obres contractades per l´administració local

L’Ajuntament de Mataró i els sindicats CCOO i UGT han signat un conveni en el qual es comprometen a vetllar especialment i conjuntament pel compliment de la normativa sobre riscos laborals i salut en el treball en les empreses contractades per l´administració local.


L´acord s´emmarca en les accions del Pacte Local per a l´Ocupació i l´han rubricat, a les 12 del migdia, l´alcalde, Manuel Mas, i els representats de CCOO, Miguel Peláez García, i d´UGT Manuel Gallardo Mendez. L´acte ha tingut lloc a Can Palauet (carrer d´en Palau, 32).

El conveni estableix que els representants dels sindicats prestaran assistència i assessorament als treballadors d´aquestes empreses en matèria laboral i molt especialment en la prevenció de riscos laborals. A la vegada, l´Ajuntament es compromet a establir els mecanismes necessaris per tal que el personal que executi les obres contractades disposi de qualificació adient, treballi en les condicions de seguretat i salut exigides per la normativa vigent i s´eviti la subcontractació en cadena.

Els representants sindicals podran visitar les obres adjudicades per l´administració local i comprovar el grau de compliment de la normativa laboral, especialment en la prevenció dels riscos en el treball. Per la seva part, l´Ajuntament farà inspeccions i seguiment mitjançant el servei de prevenció propi, de manera que es complementa així la tasca de seguiment i control que es realitza des dels propis serveis promotors.

L´Ajuntament destinarà 5.000 euros anuals a cadascuna de les dues centrals sindicals que signen el conveni per fer front a les despeses derivades de les tasques que desenvoluparan els representants de les organitzacions de treballadors.

Els signants de l´acord han establert un període transitori de sis mesos per definir els procediments de treball que se seguiran entre els representants dels sindicats i els tècnics municipals responsables de l´obra o servei i també per reforçar la formació dels tècnic municipals que tenen responsabilitats en l´obra o servei. Per altra banda, per tal de fer el seguiment dels acords del conveni, que té una vigència d´un any prorrogable de mutu acord, es crea una comissió de seguiment formada per representants dels sindicats i de l´Ajuntament que es reuniran periòdicament, i un cop l´any es farà un informe que es presentarà en el marc del Pacte Local per a l´Ocupació.

Preferència per a les empreses amb baixa sinistralitat laboral

Paral·lelament a la signatura del conveni, l´Ajuntament va aprovar en el ple del mes de març la modificació del Plec de clàusules economicoadministratives particulars per a la contractació d´obres, amb l´objectiu de fer prevaler en les adjudicacions aquelles empreses que adoptin bones pràctiques en matèria de prevenció de riscos laborals. Així, tindran preferència als concursos d´adjudicació d´obres les empreses que acreditin un índex de sinistralitat inferior al de la mitjana del sector i/o sistemes de control i avaluació dels procediments de treball en l´àmbit de la prevenció