L’atenció a les persones més vulnerables marca la prioritat de Benestar Social en els propers 4 anys

 

El president del Consell Comarcal del Maresme, Miquel Àngel Martínez i Camarasa, ha assistit a la presentació de les línies bàsiques que seguirà el contracte programa que signarà el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat amb els ajuntaments i els consells comarcals per al període 2016-2019. L’acte ha estat presidit per la consellera Dolors Bassa. El Consell Comarcal del Maresme rebrà durant aquest període més de 17 milions d’euros.

El Contracte Programa per al període 2016-2019 que se signarà properament estableix els següents eixos bàsics:

  • Prioritat a l´atenció a les persones en situació d´especial necessitat social i de dependència des de la proximitat dels seus municipis i comarques. Es vol que les persones siguin el centre de les  polítiques, prioritzant l´atenció a les persones i famílies que es troben en situació d´especial vulnerabilitat social. Aquesta atenció és més eficaç i eficient des de la proximitat, des d´on es coneix de manera més precisa les seves necessitats i es pot donar una resposta més immediata.
  • Lleialtat institucional i consecució d´una major fluïdesa en les relacions interadministratives. El sistema català de serveis socials es configura al voltant d´una distribució de competències entre l´administració autonòmica i la local i a la necessitat i obligació que ambdues administracions cooperin en benefici de l´atenció a les persones. Més enllà de les obligacions legals, es vol promoure espais de reflexió, d´anàlisi, d´implementació d´instruments i de protocols que afavoreixin la millora contínua dels serveis públics.
  • Optimització dels recursos d´ambdues parts. Els recursos de l´administració autonòmica i els de l´administració local són limitats. Cal que ambdues administracions alineïn la disponibilitat d´aquests recursos envers objectius comuns per obtenir-ne una major rendibilitat social.
  • Desenvolupament de sistemes sostenibles de provisió de serveis socials.
  • Objectivació i homogeneïtzació de les condicions de prestació i finançament dels serveis. Respectant el principi d´autonomia local i la competència de la Generalitat de Catalunya en l´ordenació dels serveis socials i polítiques de benestar social, cal garantir en tot el territori un mínim comú de serveis que puguin gaudir totes les persones en unes mateixes condicions i que el finançament de les administracions per la prestació d´aquests serveis respongui a criteris homogenis, tot i considerant les peculiaritats territorials.

Per a les actuacions compreses entre  l´1 de gener del 2016 i el 31 de desembre del 2019 el Consell Comarcal del Maresme rebrà inicialment un total de 17.194.869 euros. El repartiment per anualitats serà el següent: 4.269.647€ el 2016; 4.285.037€ el 2016; 4.307.604€ el 2017 i 4.332.581€ el 2019.

Miquel Àngel Martínez i Camarasa ha fet una valoració positiva tota vegada que el Departament ha tingut en compte les prioritats que havia comunicat el Consell Comarcal del Maresme com a responsable i coordinador de la xarxa d’atenció social i del suport tècnic als equips que treballen en els municipis de la comarca de menys de 20.000 habitants.