L’informe en 3 minuts 
 
 

El 15% dels contractes formalitzats l’any 2016 al Maresme van ser indefinits d’un total de 103.820. A l’Alt Maresme aquest pes va ser del 12,44%, del 17,58% al Baix Maresme i del 16,01% al Maresme Centre. 


 
Al Maresme Centre es van generar el 42,06% dels contractes de la comarca l’any 2016, el 37,30% a l’Alt Maresme i el 20,64% al Baix Maresme.
 
L’ocupació primària dels peons de les indústries manufactureres va ser, com l’any 2015, aquella per la qual més contractes es van generar en el conjunt del Maresme.
 

Per àmbits comarcals, aquesta també va ser l’ocupació amb més contractes al Baix Maresme i al Maresme Centre mentre que a l’Alt Maresme va ser la dels cambrers assalariats.


 

Només 1 de les 50 ocupacions amb més contractes a la comarca va assolir el 50% de contractes indefinits. Va ser la dels agents i representants comercial amb un 58,87%.


 

En els diferents àmbits territorials comarcals de les 50 ocupacions amb més contractes aquella amb un pes més elevat de la contractació indefinida va ser la dels dissenyadors de productes i peces de vestir a l’Alt Maresme i la dels agents i representants comercials tant al Baix Maresme com al Maresme Centre.


 

L’ocupació dels cambrers assalariats va ser la que va tenir més contractes indefinits en el conjunt de la comarca en xifres absolutes així com en cada un dels àmbits territorials per separat; Alt Maresme, Baix Maresme i Maresme Centre. 


 
Per sexe, prop del 15% dels contractes signats per dones van ser indefinits. El 15,16% en el cas dels homes.
 
Per àmbits els pesos de la contractació indefinida per sexe foren els següents: a l’Alt Maresme de l’11,8% en les dones i el 13,11% en els homes; al Baix Maresme el 18,90% en les dones i els 16,42% en els homes; al Maresme Centre el 15,74% en les dones i el 16,285 en els homes.
 

Pel conjunt del Maresme l’ocupació dels venedors de botigues i magatzems va ser la que més contractes indefinits a dones va generar, i pels homes fou la dels cambrers assalariats.


 

Per les dones l’ocupació amb un major pes de la contractació indefinida va ser la dels dissenyadors de productes i peces de vestir (58,54%). Pel homes va ser la dels agents i representants comercials (63,53%).


 

En algunes ocupacions segueix existint un biaix per sexe d’acord amb una tradició més feminitzada i/o masculinitzada.


 
En 7 dels 21 grups principals la contractació femenina indefinida va representar valors majors que la masculina, i en uns altres 10 grups es va produir a la inversa. El més destacable són els fluixos percentatges de contractació indefinida que es van assolir en tots dos casos. 
 

Per les dones el màxim valor per superar els homes fou del 34,38% en el grup dels Empleats d’oficina sense tasques d’atenció al públic. I pels homes el 78,92% assolit en el grup dels Directors i gerents en què també, cal dir-ho, les dones assoliren un 65,85% de contractes indefinits.


 
Un 12,54% dels contractes signats per les persones joves 16-29 anys van ser indefinits. 
 

Les noies joves van signar més contractes que els nois de la mateixa edat si bé el pes de la contractació indefinida, amb valors molts discrets en ambdós casos, va ser major entre els nois (13,18%) que entre les noies (11,96%).


 

L’ocupació dels cambrers assalariats va ser aquella amb més contractes pel col·lectiu jove en el seu conjunt, així com per la seva desagregació per sexe.


 

Només 2 de les 50 ocupacions amb més contractes a persones joves van assolir un 50% de contractes indefinits; la dels dissenyadors de productes i peces de vestir (59,32%) i la dels agents i representants comercials (58,39%). 


 
El 16,13% dels contractes signats per les persones majors de 45 anys van ser indefinits. Un pes major al vist pel col·lectiu joves (12,54%).
 

Les dones d’aquest col·lectiu van formalitzar més contractes que els homes de la mateixa edat. I el pes de la contractació indefinida, amb valors poc reeixits, també va ser lleugerament major entre les dones -16,30%- que entre els homes -15,96%-.


 
L’ocupació amb més contractes va ser la dels peons de les indústries manufactureres, només el 3,82% dels quals van ser indefinits. Aquesta mateixa ocupació va ser la més utilitzada per contractar tant homes com dones d’aquesta franja d’edat.
 
El major pes de la contractació indefinida el va assolir l’ocupació dels empleats domèstics amb un 86,84%. Distingint per sexe, entre els homes l’ocupació amb un major pes de contractes indefinits va ser la dels agents i representants comercials (62,20%) i per les dones la dels empleats domèstics (92,37%).
 
El grup de les Ocupacions elementals va concentrar el 35,05% dels contractes generats per al col·lectiu de persones majors de 45 anys, és a dir, contractes en ocupacions de baixa qualificació, en què només el 12,75% dels contractes va ser indefinits. Aquest pes vas ser del 76,12% en el grup dels Directors i gerents, grup en què se superà el llindar del 50% de contractes indefinits tant entre les dones (57,89%) com entre els homes (83,33%). Tot i això, la diferències entre tots dos sexes va ser de 22 punts percentuals.
 
Quant als subsectors sectorials la dada més positiva és que en 14 dels 21 subsectors el pes de la contractació indefinida va augmentar respecte l’any 2015. Bo i això, en cap va assolir-se un llindar del 50% en contractes indefinits.
 
El subsector de les TIC va ser aquell en què el pes de la contractació indefinida va ser més elevat amb un 43,5%, seguit pel de l’Automoció (36,5%) i el Tèxtil-Confecció (34,1%).