La demografia del Maresme 

Evolució de la població


Dades anuals que recullen els canvis demogràfics de la comarca i dels seus municipis


CLIQUEU AQUÍ


 

Població resident a l’estranger


Dades del padró d’habitants relatives a la població maresmenca que resideix a l’estranger


CLIQUEU AQUÍ


 

Població estacional


Informació anual sobre la estimació de població estacional a la comarca del Maresme i als seus municipis


CLIQUEU AQUÍ


 

Moviments migratoris


Informació anual sobre els moviments migratoris que es produeixen a la comarca i als seus municipis.


CLIQUEU AQUÍ


 

Dades d’immigració


Estudis anuals sobre la immigració que rep la comarca del Maresme i els seus municipis


CLIQUEU AQUÍ


 

Censos de població i habitatge


Estudis que es realitzen les característiques de la població i el seu entorn.


CLIQUEU AQUÍ