Les famílies nombroses de Premià de Mar tindran una bonificació del 50% sobre l’IBI

L’ajuntament va aprovar ahir en ple extraordinari, la modificació de les ordenances fiscals per al 2004, concretament l’Impost de Béns Immobles, la Taxa de recollida domiciliària d’escombraries i l’Impost sobre l’Increment del Valor dels terrenys. L’IBI es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern (CiU i ERC), el PSC i ICV-EA-EPM; el PP i el VIP hi van votar en contra. Pel que fa a la brossa, tots els partits van votar a favor amb excepció del PP, que hi va votar en contra. L’Impost sobre l’Increment del Valor dels terrenys va ser votat a favor per totes les forces polítiques.


Pel que fa a l’Impost de Béns Immobles, l’IBI, l’increment general serà per al 2004 d’un 2%. La novetat per al nou període recau en el fet que les famílies nombroses tindran una bonificació d’un 50% en la quota íntegra, sempre i quan constitueixi l’habitatge habitual de la família i es tracti d’un immoble amb un valor cadastral inferior a 60.000 € (condició que compleixen el 89,06% dels immobles del municipi). D’altra banda, per als immobles d’ús residencial que es trobin deshabitats amb caràcter permanent, l’ajuntament ha aprovat l’aplicació d’un recàrrec del 50% de la quota de l’IBI. En aquest sentit, i mentre no es resolgui l’actual manca de legislació o reglamentació per definir aquest tipus d’habitatges, seran considerats deshabitats aquells que no estiguin donats d’alta d’aigua i llum.

Cal destacar les aportacions que van fer els grups de l’oposició, que van ser recollides en els textos aprovats. Concretament en el cas de l’IBI, el PSC va fer possible que s’aprovés la bonificació del 100% per als propietaris que lloguin pisos a menors de 31 anys per un període mínim de 5 anys, així com una bonificació per a les famílies amb persones discapacitades al seu càrrec, per a les quals es redactarà un reglament específic. D’altra banda, ICV-EA-EPM va introduir l’aplicació del recàrrec del 50% per als habitatges deshabitats.

Quant a les Taxes per recollida, tractament i eliminació d’escombraries i altres residus sòlids urbans, l’augment per al 2004 serà, d’un 1,9% i d’aquesta manera es podrà mantenir el percentatge que hi havia de recaptació sobre la despesa del servei, que continuarà essent del 95%. Les tarifes que s’aplicaran per a aquest concepte seran 107€ per a habitatges en blocs de pisos (abans la taxa era de 103,60€) i 200 € (abans 194,20€ ) per a xalets o habitatges aïllats.

Finalment, el ple també va aprovar modificacions en l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. En aquest sentit, per a les transmissions i increments de valor generats en el període de temps que comprèn els 5 primers anys posteriors a la construcció de l’immoble, el tipus de gravamen i quota s’incrementarà fins a un 3,5% (abans era del 2,7%), per entendre que en moltes ocasions l’objectiu d’aquests canvis de propietari no és altre que el purament especulatiu.