Les noves ordenances fiscals pel 2003 de Mataró milloraran el suport a les famílies, incentivaran el mercat de l´habitatge i la rehabilitació i fomentaran la sostenibilitat

Demà, dijous 6 de febrer, està previst portar-se a l´aprovació inicial del Ple la modificació de les ordenances fiscals 2003 amb l´objectiu d´adaptar-les a la reforma de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals realitzada per l´Estat.


La proposta de modificació de les ordenances ja ha estat presentada en la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals.

El criteri principal de la modificació proposada és intentar mantenir l´equilibri pressupostari de l´Ajuntament, minimitzant la pèrdua d´ingressos municipals que implica l´entrada en vigor de la Llei, i introduir, en la mesura del possible, només els canvis que siguin essencials i considerats socialment i tributàriament més justos.

El text definitiu de les ordenances, segons la llei, ha d´estar aprovat abans de l´1 d´abril del 2003.

Els canvis més destacables

La principal novetat de la nova Llei d´Hisendes Locals és l´exempció de l´Impost d´Activitats Econòmiques (IAE) per a un més d´un 90% de contribuents i l´establiment d´una fórmula de compensació per als Ajuntament que no garanteix els mateixos ingressos. Malgrat això, la llei també dóna un marge de maniobra als municipis en la majoria de tributs, que es concreta en: un major ventall de bonificacions i exempcions i la possibilitat que els Ajuntaments incideixin en les matèries que determinin. A Mataró, l´Ajuntament opta per millorar el suport a les famílies, incidir en el mercat de l´habitatge i fomentar la sostenibilitat.

Més bonificacions en l´Impost de Béns Immobles (IBI) per a les famílies nombroses. Els nivells de les bonificacions, d´entre el 50 i el 90%, s´atorgaran en funció del número de membres de les famílies i també en funció de la seva renda. El requisit de renda familiar és el següent: La suma de les bases imposables en l´Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) corresponents als membres de la família nombrosa no ha d´excedir de 30.000 euros. Aquesta quantitat s´ha d´incrementar en 12.000 euros per cada fill que excedeixi el nombre de fills que la legislació vigent exigeix com a mínim perquè una família tingui la condició de nombrosa. La famílies nombroses de Primera Categoria (de 3 a 6 fills) i que compleixin el requisit de renda poden obtenir un 50% de bonificació, un 70% les de Segona Categoria (de 7 a 9 fills) i un 90% les de Categoria d´Honor (a partir de 10 fills).
Impuls al mercat de l´habitatge. Els propietaris d´habitatges desocupats hauran de pagar fins a un 50% més d´IBI a partir del 2004. D´aquesta manera, es pretén incentivar que els propietaris treguin al mercat els habitatges que ara tenen desocupats.
Bonificacions de fins el 50% de l´IBI a les obres noves i també a les obres de rehabilitació que es poden assimilar com a “obra nova”.
Increment del tipus impositiu d´IBI als titulars de les autopistes que creuen el territori i al Port.
Baixada del tipus general de l´IAE per evitar carregar en excés els contribuents no inclosos en els supòsits d´exempcions explicitats a la Llei de l´Estat (els que facturen menys d´1 milió d´euros anuals, les persones físiques i els inicis d´activitats empresarials) ja que la nova llei incrementa substancialment l´import a pagar. Per altra banda, l´Ajuntament sol·licitarà a l´Estat mantenir la gestió del cens de l´IAE donat que, fins i tot en el cas dels exempts, la Llei manté l’obligació de donar-se d’alta del tribut i presentar les declaracions.
Ampliació de les bonificacions fins al 75% de l´impost de vehicles per als vehicles que funcionen amb criteris ecològics (elèctrics, bimodals…).
Generalització de la taxa de l´1,5% per ocupació del sòl i subsòl a les companyies subministradores de serveis (llum, aigua, electricitat) i es crearà una nova tarifa també per a les empreses de telefonia mòbil.
El calendari fiscal es manté, per tant, els terminis de pagaments dels diferents impostos i taxes, són els ja establerts per l´Ajuntament. És possible consultar-los al web municipal.