Logística

 


El subsector de la Logística va formalitzar el 3,46% dels contractes totals de l´any 2016 al Maresme, i poc més del 10% van tenir caràcter indefinit. La secció d’Emmagatzematge i activitats afins al transport va ser la que més contractes va formalitzar, un total 2.249 el 62,70% dels contractes del subsector. De tota manera, fou l´activitat en què el pes de la contractació indefinida fou menor amb un 5,02%.

Aquest subsector va generar almenys un contracte per a 57 ocupacions diferents i de diversa qualificació i naturalesa.


L´ocupació amb més contractes en fou una d´elemental, la dels peons del transport de mercaderies i descarregadors amb 1.097. Aquest volum representà el 30,58% de la contractació del subsector i només el 8,2% foren de caràcter indefinit.


Pitjor fou el pes dels contractes indefinits en la segona ocupació amb més contractes, la dels peons de les indústries manufactureres en què només el 0,1% dels contractes van ser indefinits. De fet, cap de les ocupacions amb més de 10 contractes va assolir el llindar del 50% i la que més s´hi acostà va ser la dels conductors assalariats de camions amb un 32,1%.