TIC

 


El subsector de les TIC va generar un volum molt minso de contractes en el context de la comarca, un total de 538, el 0,52% del total comarcal. Ara bé, com ja hem comentat anteriorment, va destacar pel fet de ser aquell subsector amb un major pes de la contractació indefinida, el qual va assolir el 43,49%, pràcticament una anomalia tenint en compte el que hem vist fins ara.

Aquest subsector està conformat per 4 activitats/seccions diferents. La dels Serveis de tecnologies de la informació va formalitzar el 60,97% de la contractació del subsector. Bo i això, el pes de la contractació indefinida fou major en l’activitat de les Telecomunicacions en què s’assolí el 74,42% de contractacions de caràcter indefinit.


Quan ens centrem en les ocupacions veiem que el ventall va ser ampli tenint en compte el volum absolut de contractes; van generar-se contractes per 78 ocupacions diferents.


L’ocupació amb més contractes va ser la dels empleats administratius amb tasques d’atenció al públic ncaa amb 53 contractes. El 28,3% d’aquests contractes van ser indefinits. En canvi, en l’ocupació d’ “altres ocupacions elementals“, en segon lloc quant a nombre absolut de contractes, no hi va haver cap contracte indefinit.


El major pes de la contractació indefinida, d’entre les ocupacions amb més de 10 contractes l’any, va ser per la dels instal·ladors i mantenidors reparadors en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) amb un 89,7%. La seguí la dels instal·ladors i mantenidors reparadors de línies elèctriques amb un 89,5% dels contractes de caràcter indefinit.


El pes va ser del 75,7% en la dels programadors informàtics i del 75% en la dels analistes i dissenyadors de programari.


També superà el llindar del 50% la dels empleats d’oficina de serveis de suport a la producció amb un 61,1%.