Nova línia de finançament IDAE-ICO per a projectes d’energies renovables

El dia 25 de febrer de 2003, el secretari d´Estat de l´Energia, Desenvolupament Industrial i de la PYME i president de l´Institut per a la Diversificació i Estalvi de l´Energia (IDAE), José Folgado, i el president de l´Institut de Crèdit Oficial (ICO), Ramón Aguirre, van signar la nova línia de finançament per a projectes de energies renovables, per un import de 179,7 milions d´euros. D´aquesta quantitat, 145 milions seran aportats per l´ICO i els 34,7 milions restants per l´IDAE. Ambdós organismes, que pertanyen al Ministeri d´Economia, han renovat un any més la línia de finançament d´inversions en energies renovables i eficiència energètica.
Els 145 milions aportats per l´ICO constitueixen l´import de la línia de crèdit destinada al finançament dels projectes d´eficiència energètica i energies renovables. Per una altra banda, els 34,7 milions d´euros aportats per l´IDAE formen part d´una partida pressupostària destinada tant a la bonificació de tipus d´interès de tota la tipologia de projectes com el suport directe als projectes d´energia solar tèrmica i solar fotovoltaica, de menys de 100 kwp. La novetat principal d´aquest acord, vigent durant el present exercici, radica en el fort impuls institucional que se ha volgut donar al desenvolupament de l´energia solar tèrmica i solar fotovoltaica. Per això s´han integrat en un instrument financer únic, com es aquesta línia, els Programes de recolzament que continuava mantenint l´IDAE per aquestes dues tecnologies. La raó d´aquesta integració ha estat, tant donar resposta a las demandes del sector (tal com facilitar al màxim al usuari) ja sigui en procediments com en terminis, l´accés al suport públics a la energia solar. Aquesta línia de finançament s´emmarca entre les actuacions previstes pel Pla de Foment de les Energies Renovables 2000-2010, i s´intenta aconseguir que al 2010 el 12% de consum d´energia primària a Espanya s´obtingui de fonts de energia renovable. Mitjançant aquest nou acord, vigent fins desembre d´enguany, l´IDAE i l´ICO posen un total de 179,7 milions d´euros a disposició de totes les persones, físiques o jurídiques, de naturalesa pública o privada que vulguin finançar els seus projectes d´energies renovables. La bonificació de tipus d´interès dels préstecs és de fins 3,5 punts percentuals, amb la qual cosa el tipus de interès final per al beneficiari pot arribar a ésser el de EURIBOR – 2,5 punts percentuals, depenent de la naturalesa del projecte. L´interès és variable amb referència a l´Euribor a 6 mesos més un punt percentual. Una vegada aplicada la bonificació de l´IDAE (que pot ésser de 2 o 3,5 punts percentuals, depenent del projecte) el tipus d´interès final per al beneficiari serà d´Euribor -1 o Euribor -2,5. Els fons se facilitaran mitjançant el sistema de mediació es a dir, a través de les entitats financeres que se incorporin al conveni. L´import màxim a finançar serà, amb caràcter general, del 70% del projecte, amb excepció de les tecnologies solars (tèrmica i fotovoltaica de < 100 kwp), que disposaran d´un finançament màxim del 96% i 89%, respectivament. Els préstecs tindran un termini de 5, 7 ó 10 anys, a elecció del beneficiari, amb un màxim de 2 anys de carència. En el cas dels projectes solars, disposen d´un termini únic de 7 anys, sense carència. Cada inversor podrà demanar préstecs per un import màxim anual de 6,3 milions d´euros. A partir de la posada en marxa de la
de Finançament d´Energies Renovables i Eficiència Energètica ICO-IDAE durant l´any 2000 fins el desembre de 2002 s´han formalitzat 99 operacions de préstecs per un import de 92,07 milions d´euros, que han generat una inversió de 332,95 milions d´euros. Per a més informació, consulteu la
plana web de l’idae
,  
correu electrònic , Telf.: 91 456 49 00