Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes que se celebrarà el dimarts 15 de juny a les 18:00h a la seu del CCM


D´acord amb les atribucions atorgades en els articles 151 a 154 del Reglament Orgànic Comarcal a la Presidència, em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Consell d´Alcaldes que es farà el proper DIMARTS 15 de juny de 2004, a les 18:00 hores, en única convocatòria a la seu del Consell, amb el següent, ORDRE DEL DIA 0.- Aprovació, si s´escau, de l´esborrany de l´Acta de la sessió ordinària del Consell d´Alcaldes de data 10 de desembre de 2003.
-1.- Presentació del document de mobilitat i infraestructures del Maresme.
-2.- Emissió d´informe favorable, si s´escau, envers el Reglament Orgànic Comarcal.
-3.- Proposta de la implantació del Servei d´atenció a la violència domèstica.
-4.- Presentació dels projectes aprovats en el marc del Pacte Territorial per a l´ocupació al Maresme.
-5.- Proposta de desplegament de la xarxa de banda ampla al Maresme.
-6.- Propostes en l´àmbit de la gestió de residus.
-7.- Altres informacions.
-8.- Informes, precs i preguntes. Mataró, 26 de maig de 2004 El president Pere Almera i Puiggròs