Ordre del Dia del Consell d’Alcaldes

El Consell d’Alcaldes se celebrarà el dimarts 17 de desembre a les 17:00h

ORDRE DEL DIA


0. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de data 25 de juny de 2013


1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió ordinària del Consell d’Alcaldes de data 17 de setembre de 2013


2. Donar compte, si s’escau, del Pressupost General del Consell Comarcal del Maresme per a l’exercici 2014


3. Emissió d’informe, si s’escau, de l’aprovació de l’Ordenança núm. 25, Reguladora del preu públic per els serveis complementaris oferts en el Maresme Centre de Negocis


4. Presentació per part del Conseller delegat de l’Àrea de Promoció Econòmica de la situació de la futura Agència de Desenvolupament Econòmic del Maresme (ADEM)


5. Presentació, per part de la gerència del Consell Comarcal del Maresme, de les gestions efectuades en relació al servei de fiscalització dels comptes anuals de les societats que gestionen l’abastament d’aigua en baixa als municipis del Maresme


6.  Informes, precs i preguntes.