Ordre del Dia del Ple extraordinari del CCM

El Ple se celebrarà el dimarts 17 de desembre a les 19:00h

ORDRE DEL DIA


ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I PLANIFICACIÓ
1.- Aprovació, si s´escau, del Pressupost de la Corporació corresponent a l´anualitat 2014, que incorpora
la plantilla orgànica i la refosa actualitzada de la relació de llocs de treball de la corporació.


2.- Aprovació, si s´escau, de la ratificació de la modificació dels estatuts del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral.


3.- Aprovació, si s´escau, de la sisena addenda de pròrroga al Conveni amb l´Institut Municipal d´Acció
Cultural de l´Ajuntament de Mataró pels compromisos de les tasques de producció del serial diari de
Televisió de Catalunya.


4.- Ratificació, si s´escau, el Decret de Presidència núm. 303/13 de data 18 de novembre sobre la
constitució de la Comissió Especial de Mobilitat i Infraestructures als Maresme.


ÀREA DE MEDI AMBIENT
5.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 313/13 de 29 de novembre sobre aprovar
l´addenda al Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Palafolls per al suport tècnica en matèria de
medi ambient, per l´any 2014.


ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ
6.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Mataró per la gestió i
prestació del Servei de Transport Adaptat “porta a porta” dels ciutadans de Mataró que requereixin
accedir als serveis socials d´atenció especialitzada per l´any 2013.


7.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Tordera per la prestació de
suport tècnic als serveis socials bàsics en l´atenció a la dependència.


8.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració econòmica amb l´Ajuntament de Vilassar de Mar
per al desenvolupament de la fitxa núm. 29.1 del Programa de desenvolupament comunitari, en el
marc del contracte programa 2013.


9.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres
per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d´atenció domiciliària
(SAD social i SAD dependència), i la seva Addenda econòmica per l´any 2014.


10.- Aprovació, si s´escau, de la pròrroga del Conveni de delegació de competències amb l´Ajuntament
de Canet de Mar, en matèria de prestació del servei d´atenció a domicili (SAD social i SAD dependència)
i la seva Addenda econòmica per l´any 2014.


11.- Aprovació, si s´escau, de la pròrroga del Conveni de delegació de competències amb l´Ajuntament
de Premià de Dalt, en matèria de prestació del servei d´atenció a domicili (SAD social i SAD
dependència) i la seva Addenda econòmica per l´any 2014.


12.- Aprovació, si s´escau, de la pròrroga del Conveni de delegació de competències amb l´Ajuntament
de Sant Iscle de Vallalta, en matèria de prestació del servei d´atenció a domicili (SAD social i SAD
dependència) i la seva Addenda econòmica per l´any 2014.


13.- Aprovació, si s´escau, de la pròrroga del Conveni de delegació de competències amb l´Ajuntament
de Sant Pol de Mar, en matèria de prestació del servei d´atenció a domicili (SAD social i SAD
dependència) i la seva Addenda econòmica per l´any 2014.


14.- Aprovació, si s´escau, de la pròrroga del Conveni de delegació de competències amb l´Ajuntament
de Teià, en matèria de prestació del servei d´atenció a domicili (SAD social i SAD dependència) i la seva
Addenda econòmica per l´any 2014.


15.- Aprovació, si s´escau, de la pròrroga del Conveni de delegació de competències amb l´Ajuntament
de Tiana, en matèria de prestació del servei d´atenció a domicili (SAD social i SAD dependència) i la
seva Addenda econòmica per l´any 2014.


16.- Aprovació, si s´escau, del Conveni de col·laboració amb el Departament d´Ensenyament relatiu a la
delegació de competències quan a la gestió del servei escolar de transport, del servei d´ acollida escolar
de menjador, i altres prestacions en matèria d´ensenyament i la corresponent addenda econòmica per
el curs 2013/2014.


17.- Ratificació, si s´escau, del Decret de Presidència núm. 305/13 de data 18 de novembre sobre
aprovar el conveni de col·laboració amb l´Ajuntament de Caldes d´Estrac per la prestació del Servei
d´Acollida Itinerant.


ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
18.- Aprovació, si s´escau, del conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments que regula els
compromisos a desenvolupar en el marc de l´Ordre EMO/281/2013 de 11 de novembre, per la qual
s´aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la realització del Programa de
Treball i Formació adreçat a persones aturades perceptores de la renda mínima d´inserció. Any 2013.