Ordre del Dia del Ple del CCM del 16 de desembre de 2014

A les 19:00h

ORDRE DEL DIA

 • 0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 23 de setembre de 2014.
 • 1.- Despatx oficial.
 • 2.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.
 • 3.- Prendre coneixement, si s’escau, de la pèrdua de la condició de conseller comarcal del Sr. Carlos Fernández Báez.

ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I PLANIFICACIÓ

 • 4.- Aprovació, si s’escau, del Pressupost de la Corporació corresponent a l’anualitat 2015, que incorpora la plantilla orgànica i la refosa actualitzada de la relació de llocs de treball de la corporació.
 • 5.- Donar de baixa, si s’escau, diversos drets d’exercicis tancats.
 • 6.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió del Consell Comarcal del Maresme a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI).
 • 7.- Aprovació, si s’escau, del nomenament i modificació de representants del Consell Comarcal del Maresme a òrgans col·legiats d’Institucions, entitats i/o empreses.
 • 8.- Aprovació, si s’escau, de la participació del Consell Comarcal del Maresme en projectes del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 2014.
 • 9.- Ratificació, si s’escau, de la modificació dels Estatuts del Consorci Parc Serralada Litoral.
 • 10.- Ratificació, si s’escau, de la modificació dels Estatuts del Consorci de Promoció Turística Costa de Barcelona-Maresme.
 • 11.- Ratificació, si s’escau, de la modificació dels Estatuts del Consorci Digital Mataró Maresme.
 • 12.- Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració amb el Consorci DO Alella per al desenvolupament d’accions de suport als productors i de sensibilització de la ciutadania envers la DO Alella.
 • 13.- Aprovació, si s’escau, del Conveni amb l’Ajuntament de Vilassar de Mar per l’ús del pavelló d’esports municipal.
 • 14.- Aprovació, si s’escau, de la setena addenda de pròrroga al Conveni amb l’Institut Municipal d’Acció Cultural de l’Ajuntament de Mataró pels compromisos de les tasques de producció del serial diari de Televisió de Catalunya.
 • 15.- Aprovació, si s’escau, de la previsió de les actuacions de conservació i manteniment de les instal·lacions d’abastament d’aigua potable en alta als municipis del Maresme Nord. Any 2014.
 • 16.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 263/14 de data 23 de setembre sobre l’aprovació de l’addenda del Conveni de col·laboració amb el Departament de Governació i Relacions Institucionals, per a l’encàrrec de gestió del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya del període 2008-2012.
 • 17.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 331/14 de data 18 de novembre de 2014 referent a l’aprovació del Conveni de col·laboració amb la Fundació Banc dels Aliments, per a la campanya del “Gran Recapte”.
 • 18.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 349/14 de data 24 de novembre sobre el nomenament d’un representant del Consell Comarcal del Maresme al Consorci Sanitari del Maresme.
 • 19.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 350/14 de data 24 de novembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració la Diputació de Barcelona per al funcionament d’un servei d’intermediació pels deutes de l’habitatge (SIDH) i del servei d’atenció ciutadana (SAC).
 • 20.- Ratificació, si s’escau, del dispositiu segon del Decret de Presidència núm. 361/14 de data 27 de novembre sobre determinar que les contractacions corresponents a la convocatòria de l’Ordre EMO/221/2014, Programa Treball i formació de persones aturades, responen a necessitats urgents i inajornables.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

 • 21.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids del Maresme per al patrocini del Servei de Meteorologia.
 • 22.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del Conveni de col·laboració amb el Consorci Català pel Desenvolupament Local per la gestió i seguiment de la compra agregada d’energia.
 • 23.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del conveni per la cessió temporal dels equips de compatibilitat energètica en l’àmbit domèstic entre l’Institut Català d’Energia i el Departament d’Empresa i Ocupació.
 • 24.- Acceptació, si s’escau, de la donació econòmica privada per al Centre d’Atenció d’Animals Domèstics de Companyia del Maresme (CAAD).
 • 25.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 264/14 de data 23 de setembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Cabrera de Mar, per a la realització del curs pràctic d’especialista en Desbrossadores i Moto serres durant el mes d’octubre.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

 • 26.- Aprovació, si s’escau, de diverses despeses en matèria d’Educació i Benestar Social de competència del Ple.
 • 27.- Aprovació, si s’escau, del Reglament de funcionament per la prestació del servei de transport adaptat i/o assistit de la comarca del Maresme.
 • 28.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 2, reguladora del preu públic per al Servei de transport adaptat a prestar pel Consell Comarcal del Maresme.
 • 29.- Aprovació, si s’escau, del retorn de la competència municipal en matèria de prestació del servei d’atenció a domicili (SAD social i SAD dependència) a l’Ajuntament de Teià.
 • 30.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de cooperació amb l’Ajuntament de Premià de Mar per la gestió de servei de menjador a l’escola Mar Nova.
 • 31.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Argentona per a la delegació de competències municipals en matèria de prestació del servei d’atenció domiciliària (SAD social i SAD dependència), i la seva Addenda econòmica per l’any 2015.
 • 32.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del Conveni de delegació de competències amb l’Ajuntament de Canet de Mar, en matèria de prestació del servei d’atenció a domicili (SAD social i SAD dependència) i la seva Addenda econòmica per l’any 2015.
 • 33.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del Conveni de delegació de competències amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar, en matèria de prestació del servei d’atenció a domicili (SAD social i SAD dependència) i la seva Addenda econòmica per l’any 2015.
 • 34.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del Conveni de delegació de competències amb l’Ajuntament de Premià de Dalt, en matèria de prestació del servei d’atenció a domicili (SAD social i SAD dependència) i la seva Addenda econòmica per l’any 2015.
 • 35.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del Conveni de delegació de competències amb l’Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres, en matèria de prestació del servei d’atenció a domicili (SAD social i SAD dependència) i la seva Addenda econòmica per l’any 2015.
 • 36.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del Conveni de delegació de competències amb l’Ajuntament de Sant Iscle de Vallalta, en matèria de prestació del servei d’atenció a domicili (SAD social i SAD dependència) i la seva Addenda econòmica per l’any 2015.
 • 37.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del Conveni de delegació de competències amb l’Ajuntament de Sant Pol de Mar, en matèria de prestació del servei d’atenció a domicili (SAD social i SAD dependència) i la seva Addenda econòmica per l’any 2015.
 • 38.- Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del Conveni de delegació de competències amb l’Ajuntament de Tiana, en matèria de prestació del servei d’atenció a domicili (SAD social i SAD dependència) i la seva Addenda econòmica per l’any 2015.
 • 39.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 272/14 de data 30 de setembre sobre l’aprovació del conveni de col·laboració econòmica amb l’Ajuntament de Vilassar de Mar per al desenvolupament de la fitxa núm. 29.1 “Programa de desenvolupament Comunitari” en el marc del contracte programa 2014.
 • 40.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 273/14 de data 30 de setembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració econòmica amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per al desenvolupament de les fitxes núm. 2.1 i 2.1.1 serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents.
 • 41.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 274/14 de data 30 de setembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració econòmica amb l’Ajuntament d’Argentona per al desenvolupament de la fitxa núm. 2.1 serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: servei de centre obert, en el marc del Contracte Programa de 2014.
 • 42.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 275/14 de data 30 de setembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració econòmica amb l’Ajuntament de Caldes d’Estrac per al desenvolupament de la fitxa núm. 2.2 Programes d’Atenció Social i Educativa davant les situacions de risc, en el marc del Contracte Programa de 2014.
 • 43.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 276/14 de data 30 de setembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració econòmica amb l’Ajuntament de Calella per al desenvolupament de la fitxa núm. 2.1 serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: servei de centre obert, en el marc del Contracte Programa de 2014.
 • 44.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 277/14 de data 30 de setembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració econòmica amb l’Ajuntament de Tordera per al desenvolupament de la fitxa núm. 2.1 serveis d’intervenció socioeducativa no residencials per a infants i adolescents: servei de centre obert, en el marc del Contracte Programa de 2014.
 • 45.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 280/14 de data 1 d’octubre sobre l’aprovació del conveni de col·laboració amb l’administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament, per al finançament de les competències delegades relatives a prestacions en matèria d’ensenyament, per al curs 2013/2014.
 • 46.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 309/14 de data 5 de novembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.
 • 47.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 355/14 de data 26 de novembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració per al finançament del transport escolar no obligatori amb els ajuntaments de la comarca amb alumnes usuaris del servei per al curs 2014/2015.
 • 48.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 365/14 de data 2 de desembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament Calella per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

 • 49.- Aprovació, si s’escau, del conveni específic de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per a la implementació del Programa Ocupa’t en diversos municipis de la comarca.
 • 50.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 269/14 de data 25 de setembre sobre l’aprovació del Conveni tipus de col·laboració, i els seus annexos, amb diversos ajuntaments que regula els compromisos a desenvolupar en el marc de l’Ordre EMO/221/2014 de 21 de juliol, per al Programa Treball i Formació de persones aturades.
 • 51.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 284/14 de data 7 d’octubre sobre l’aprovació del model de Conveni de col·laboració amb les empreses per a l’adquisició d’experiència professional, regulat per l’ordre EMO/293/2012, de 25 de setembre, modificada per l’Ordre EMO/270/2013 de 28 d’octubre.
 • 52.- Ratificació, si s’escau, del dispositiu primer del Decret de Presidència núm. 335/14 de data 19 de novembre sobre determinar que les contractacions de personal laboral per a l’execució Programa Treball i Formació de persones aturades no perceptores de prestació, responen a necessitats urgents i inajornables i que afecten a serveis essencials del Consell Comarcal del Maresme.

ÀREA DE JOVENTUT, SALUT PÚBLICA, CULTURA I CONSUM

 • 53.- Aprovació, si s’escau, de la tramitació del registre del Consell Comarcal del Maresme en el Sistema de registre únic de la Unió Europea per l’obtenció del Codi d’Identificació del Participant (PIC).
 • 54.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda del Conveni amb l’Ajuntament de Premià de Dalt en matèria de salut Pública, per l’any 2015.
 • 55.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda per l’any 2014, del Conveni d’encàrrec de gestió de l’Agència Catalana del Consum per a la realització d’Actuacions en matèria de consum.
 • 56.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 254/14 de data 10 de setembre sobre proposar la inscripció del canvi de titularitat de la instal·lació Casa de colònies Can Brugarola, en el Registre d’Instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves.
 • 57.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 300/14 de data 24 d’octubre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració específic amb el Departament de Cultura en relació a la transferència anual per a la gestió de l’arxiu comarcal del Maresme.
 • 58.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 322/14 de data 11 de novembre sobre l’aprovació de la pròrroga del “Conveni de delegació de competències amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt, per a la compra agregada del Servei d’Assessoria en Mobilitat Internacional per a joves”, per l’any 2015.
 • 59.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 323/14 de data 11 de novembre sobre l’aprovació de la pròrroga del “Conveni de delegació de competències amb l’Ajuntament de Calella, per a la compra agregada del Servei d’Assessoria en Mobilitat Internacional per a joves”, per l’any 2015.
 • 60.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 324/14 de data 11 de novembre sobre l’aprovació de la pròrroga del “Conveni de delegació de competències amb l’Ajuntament de Canet de Mar, per a la compra agregada del Servei d’Assessoria en Mobilitat Internacional per a joves”, per l’any 2015.
 • 61.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 329/14 de data 17 de novembre sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i Família i l’Ajuntament de Mataró per a la gestió de l’Oficina Jove del Maresme.
 • 62.- Informes, precs i preguntes.