Ordre del Dia del Ple del CCM del 17 de març de 2015

A les 19:00h

 • 0.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’Acta de la sessió ordinària del Ple de data 27 de gener de 2015.
 • 1.- Despatx oficial.
 • 2.- Donar compte, si s’escau, de diversos Decrets de Presidència.
 • 3.- Presa de possessió de la Sra. Lídia Font Núñez, com a consellera comarcal del Consell Comarcal del Maresme.
 • 4.- Prendre coneixement, si s’escau, de la pèrdua de la condició de conseller comarcal del Sr. Jaume Borrell i Puigvert.

ÀREA DE COOPERACIÓ MUNICIPAL I PLANIFICACIÓ

 • 5.- Aprovació, si s’escau, de la modificació núm. 4/15 del pressupost vigent.
 • 6.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda del conveni amb l’Ajuntament de Pineda de Mar, en matèria de recollida porta a porta/cartró i vidre a grans productors.
 • 7.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 25/15 de data 27 de gener sobre l’aprovació de la liquidació definitiva del cànon de la concessió del servei d’abastament d’aigua potable en els municipis del Maresme Nord per tot l’any 2014.
 • 8.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 40/15 de data 6 de febrer sobre l’aprovació de l’adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, Lleida i Tarragona per a l’anualitat 2015.
 • 9.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 57/15 de data 19 de febrer sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme”, per l’any 2015.
 • 10.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 58/15 de data 19 de febrer sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tordera per a la prestació dels serveis d’habitatge de l’Oficina Comarcal d’Habitatge del Maresme, per l’any 2015.
 • 11.- Ratificació, si s’escau, del dispositiu segon del Decret de Presidència núm. 64/15 de data 20 de febrer sobre determinar que els nomenaments de funcionaris interins per a l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) responen a necessitats urgents i inajornables.
 • 12.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 67/15 de data 23 de febrer sobre l’aprovació inicial de les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions, en règim de concurrència competitiva, a propietaris d’habitatges desocupats o integrats al programa de la borsa de mediació i arrendataris de la borsa de mediació.

ÀREA DE MEDI AMBIENT

 • 13.- Aprovació, si s’escau, del Conveni entre el Consell Comarcal del Maresme i l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt per al suport i assistència tècnica en l’àmbit de l’enginyeria municipal.
 • 14.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 4/15 de data 13 de gener sobre l’aprovació de l’adhesió a l’acord marc del subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL).
 • 15.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 23/15 de data 21 de gener sobre l’aprovació del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafolls per al suport tècnic en matèria de medi ambient.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL I EDUCACIÓ

 • 16.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Palafolls per la prestació de suport tècnic als serveis socials bàsics en l’atenció a la dependència.
 • 17.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Tordera per a la cessió d’un espai pels assessoraments psicològics i jurídics del SIAD Maresme per l’any 2015.
 • 18.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar per a la cessió d’un espai pels assessoraments psicològics i jurídics del SIAD Maresme per l’any 2015.
 • 19.- Aprovació, si s’escau, del Conveni d’adhesió amb la Diputació de Barcelona pel desplegament dels sistemes informàtics de serveis socials DIBA –HESTIA.
 • 20.- Ratificació, si s’escau, del Decret de Presidència núm. 55/15 de data 17 de febrer sobre l’aprovació de la proposta de finançament dels serveis de transport i menjador escolar per al curs 2014/2015 tramesa pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

 • 21.- Aprovació, si s’escau, del Conveni de col·laboració amb diversos ajuntaments i entitats per a la gestió del projecte PAE Maresme.
 • 22.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda del Conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Munt, que regula els compromisos a desenvolupar en el marc de l’ordre EMO 174/2014, de 5 de juny, per a la realització del programa Treball i Formació, adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció.

ÀREA DE JOVENTUT, SALUT PÚBLICA, CULTURA I CONSUM

 • 23.- Aprovació, si s’escau, de l’Addenda de pròrroga fins el 31 de desembre de 2015 del Conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de Benestar Social i Família i l’Ajuntament de Mataró per a la gestió de l’Oficina Jove del Maresme.
 • 24.- Aprovació, si s’escau, de les Bases de la XXXIIa Mostra Literària del Maresme i del conveni de col·laboració amb els ajuntaments que participin en la XXXIIa Mostra Literària del Maresme.
 • 25.- Aprovació, si s’escau, de la sol·licitud d’acreditació del Consell Comarcal del Maresme com a entitat d’enviament del Servei de Voluntariat Europeu en el marc del Programa Erasmus +.
 • 26.- Informes, precs i preguntes.